Hopp til innhald

MAS130 Grunnleggende elektro og automasjon

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende elektrofaglige temaer. Fagets innhold er knyttet til FNs bærekraftsmål nr. 7, 9 og 12: For å realisere ren energi til alle, bærekraftig industrialisering og bærekraftig produksjon kreves styring og overvåkningssystemer basert på elektroteknikk og digitale systemer.

Faget er delt inn i følgende tema:

Grunnleggende elektroteknikk med effekt- og energiberegning i elektriske systemer, samt måleteknikk.

Innføring i elektriske maskiner, transformatorer og trefasesystemer.

Innføring i digitalteknikk og digitale industrielle systemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har kunnskap om elektriske komponenter, kretser og kretsanalyse i likestrøms- og vekselstrømkretser.
  • Kandidaten har kunnskap om effekt- og energiberegninger i elektriske kretser.
  • Kandidaten kan beregne av statiske verdier og kretsverdier i frekvens- og tidsdomenet ved hjelp av enkle differensiallikninger, komplekse tall, viserdiagrammer og Laplacetransformasjon av elektriske kretser.
  • Kandidaten har grunnleggende kjennskap om elektriske maskiner, som synkronmaskiner og asynkronmaskiner.
  • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om digital kretsteknikk.
  • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om elektromagnetisme.

Ferdigheter

  • Grunnleggende måleteknikk.
  • Kandidaten kan arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy.
  • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske innleveringer godkjent

3 godkjente lab-oppgaver

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 6 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler utenom kommunikasjon med andre er tillatt, inkludert nettressurser via datamaskin. 

Mer om hjelpemidler