Hopp til innhald

MAS207 Elementmetode (FEM)

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Elementmetoden eller "Finite Element Method - FEM", er en numerisk metode som har en sentral posisjon når det gjelder styrkeberegninger og beregning av deformasjoner i konstruksjoner. Metoden benyttes også for beregning av strømning, varmeledning og andre typer feltberegninger.

Studentene skal kunne fremstille maskintegninger og utføre styrke beregning med DAK-programmet  Creo Parametric, Creo Simulate og Ansys Structure.

Innhold

Opplagerkreftene, punktlast, jevnt fordelte laster, fagverk, massegeometri, spenningstyper, sikkerhetsfaktor, kombinert lastevirkning og optimalisering.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS207 Elementmetode (FEM) har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • ha inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • ha kjennskap til metoder for oppbygging av modeller.
 • ha kunnskap om hvordan kundekrav, produksjonskrav og designkrav påvirker oppbygging av modellene.
 • kjenne til optimaliserte og derved miljøvennlige tilvirkningsmetoder og kunne knytte disse til 3D- modelleringsprosessen.

Ferdigheter

 • Modellering med solid basiselementer
 • Modellering av skallelement
 • Modellering av bjelkeelement
 • Generere nettverk av noder og elementer
 • Spenningsanalyse
 • Deformasjonsanalyse
 • Simulering av grensebetingelser
 • Simulering av ytre påsatte krefter
 • Beregning av lokale spenninger og deformasjoner.

Krav til forkunnskaper

Godkjent obligatoriske arbeidskrav i emnet MAS142 Statikk og fasthetslære

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomgått 1. semester ved ingeniørutdanningen. Bestått mekanikk, matematikk, innføringsemnet, materiallære. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, Øving, prosjekt

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektbasert undervisning som består av følgende deler:

5 av 7 individuelle innleveringsoppgaver skal være godkjent innen tidsfrist.

Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

 • Del 1: Individuell prosjektoppgave ( teller 50% av karakteren).
 • Del 2: Muntlig individuell eksamen ( teller 50% av karakteren).
 • Begge deler må være bestått for at faget skal være bestått.

       Karakterskala: A - E / F, der F tilsvarer ikke bestått (stryk) 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS101 - 3D-Modellering og elementmetode - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3041 - Maskinkonstruksjon II - Reduksjon: 3 studiepoeng