Hopp til innhald

SIK101 Environmental Science

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studentene skal i emnet utvikle en forståelse for naturens kretsløp og ressurser. Emnet vil gi studentene kunnskaper for å identifisere og analysere naturlige og menneskeskapte problemer for det ytre miljøet. Forslag til bærekraftige løsninger skal være begrunnet i evidens-basert informasjon og data .

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha kjennskap til:  

 • Nasjonale og internasjonale miljøinstitusjoner
 • Viktige konvensjoner og lover
 • Rapporter og miljødata om: naturmangfold, klima og klimaendringer, forurensning, miljøgifter, arealbruk, befolkningsvekst, truede arter, spredning av arter og organismer, og inndeling i miljøkategorier
 • Kost-nytte vurderinger
 • Utslippstillatelser

Studenten kan redegjøre for:

 • Vann: ressurs, bruk, forvaltning, forurensning og behandling
 • Atmosfæren: klimaendringer og luftforurensning
 • Avfall og avfallshåndtering

Studenten har oversikt over:

 • Konsekvenser for ytre miljø ved ulike typer forurensning.
 • Problemer for det ytre miljøet innen bestemte næringer.
 • Lokal og nasjonal beredskap mot forurensning, samt ansvarsfordeling mellom kommune, fylke og regjering.

 

Ferdigheter:

 • Studenten kan planlegge og følge opp miljøundersøkelser.
 • Studenten kan gjennomføre interessentanalyser.
 • Studenten kan forstå og bruke vitenskapelig vokabular.

 

Generell kompetanse:

 • Studenten kan forklare grunnleggende teorier og begreper på en enkel måte (skriftlig og muntlig).
 • Studenten har kunnskap om hvordan miljøet påvirkes av mennesker og industri.
 • Studenten kan utveksle synspunkter med fagfolk og delta i faglige diskusjoner.
 • Studenten har erfaring med laboratoriearbeid.
 • Studenten vet hvordan man skal sitere relevant litteratur.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratorie kurs

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennomført og godkjent laboratorie kurs og innleveringer.

Vurderingsform

Skriftlig individuell hjemme eksamen (på engelsk), 3 timer, teller 100 % av endelig karakter.

Gradert karakter A-E/F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler