Hopp til innhald

BYG104 Bygningsfysikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger.

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Videre gis et grunnlag for prosjektering, oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima.

Innhold:

 • Konstruksjons- og byggdetaljløsninger
 • Varmetransport
 • Energikrav i byggteknisk forskrift
 • Simulering av inneklima og energibehov
 • Kriterier for lavenergi- og passivhus
 • Fukttransport og fuktsikkerhet
 • Stråling (radon, solstråling)
 • Inneklima
 • Ventilasjonsløsninger
 • Grunnleggende brannteori
 • Universell utforming

Læringsutbytte

Kunnskaper: kjenne til grunnleggende bygningsfysiske sammenhenger og ha oversikt over relevante krav og kriterier i regelverket.

Ferdigheter: kunne dokumentere og utarbeide konstruksjonsløsninger som gir energieffektive, fuktsikre og inneklimavennlige bygninger .

Generell kompetanse: ha innsikt i en helhetlig prosjektering av energieffektive, fuktsikre og inneklimavennlige bygninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid i gruppe, øvingstimer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Prosjektarbeid i gruppe, teller 40% av karakter.

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60% av karakter.

Både prosjektarbeid og skoleeksamen må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Prosjektarbeid i gruppe: Alle hjelpemidler er tillatt.

Skriftlig skoleeksamen: Alle kalkulatormodeller.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB011 - Energieffektive bygningar - Reduksjon: 5 studiepoeng