Hopp til innhald

BYG119 Tegning DAK/BIM

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av bruken av modeller og tegninger som en av de viktigste kommunikasjonsmetodene mellom ulike aktører i byggeprosjekter.

Innhold:

 • Tegning - 3D-modell - BIM
 • Grunnlagsmodeller, fagmodeller og samordningsmodell
 • 3D - modellering
 • Tegningsinnhold og tegningsproduksjon
 • Modell modenhetsindeks i forhold til prosjektfaser
 • Kvalitetskontroll og revisjon
 • Lagstruktur
 • Kvalitets- og kollisjonskontroll
 • Arbeidsmetodikk
 • Digital informasjonshåndtering
 • BIM modenhetsnivå i byggeprosjekter

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten kunne:

Kunnskaper

 • forklare forkortelsen BIM og begrep knyttet til BIM i byggeprosjekt
 • beskrive arbeidsmetoder og hjelpemiddel i prosjekterings- og byggefasen
 • forklare forskjellen på modell- og tegningsbaserte prosjekt

Ferdigheter

 • produsere en digital 3D-modell og hente ut informasjon
 • anvende og produsere enkle plan- og snitt-tegninger
 • presentere produserte modeller og tegninger skriftlig og muntlig 

Generell kompetanse

 • beskrive nytten av digitalisering og BIM i byggeprosjekter i et bærekrafts- og livsløpsperspektiv

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, Øvingstimer, Prosjektarbeid og egenarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Individuell semesteroppgave (60% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • Muntlig eksamen, inntil 30 min, (40% av endelig karakter). Ingen tid til forberedelse.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Individuell semesteroppgave: Alle hjelpemidler tillatt.

Muntlig eksamen: PC med relevant programvare.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB007 - Teknisk tegning DAK - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG140 - BIM og landmåling - Reduksjon: 5 studiepoeng