Hopp til innhald

DAT100 Grunnleggende programmering

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet programmering med utgangspunkt i det imperative og det objektorienterte paradigmet. Java benyttes som programmeringsspråk. Målet med emnet er å gi studenten basiskunnskaper og ferdigheter i utvikling av enkle programmer.

Innhold:

 • Redigere kildekode, kompilere og kjøre programmer.
 • Grunnleggende programelementer i det imperative paradigmet som variabler, uttrykk og tilordning, kontrollstrukturer, og datatyper.
 • Grunnleggende programelementer i det objektorienterte paradigmet som klasser, objekter, metoder, innkapsling, arv og kontrakter, og polymorfi.
 • Bruk av tabeller og enkle algoritmer på disse, f.eks. grunnleggende søking og sortering
 • Bruk av de mest sentrale klassene i det aktuelle språket sitt standard-API som f.eks. strenger
 • Tekstbasert og grafiske brukergrensesnitt
 • Enkel filbehandling og unntakshåndtering
 • Kodekonvensjoner og dokumentasjon av egen kode
 • Enkel problemløsning

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innen programmering
 • Beskrive virkemåten til programkode

Ferdigheter

 • Skrive programkode for deler av eller hele programmer ut fra en programbeskrivelse
 • Finne frem i API-dokumentasjon og anvende klasser fra programvarebibliotek i egen programkode
 • Omforme løsere problemformuleringer via programutforming til fungerende programkode

Generell kompetanse

 • Utføre programmeringsarbeid alene og i gruppe

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger på programmeringslab, og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske øvinger. Obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være innleveringer, presentasjoner og skoleprøver.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. Ved eksamen på PC skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD062 - Grunnleggande programmering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING201 - Programmering for ingeniørar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING202 - Programmering for ingeniørar - Reduksjon: 5 studiepoeng