Hopp til innhald

IDF102 Idrett og samfunn

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Idrett og samfunn handlar om å forstå idrett, fysisk aktivitet, trening, helse og friluftsliv som sosiale og kulturelle fenomen. Studenten skal tileigne seg denne kunnskapen med utgangspunkt i idrettshistorie, idrettssosiologi og idrettsfilosofi.

Idrettshistorie:

 • Idrett, friluftsliv og helse i historisk perspektiv frå ca. 1850 og fram til i dag

Idrettssosiologi:

 • Norsk idretts organisering, sport og media, kropp, identitet og fysisk aktivitet, helseomgrepet, friluftsliv - stabilitet eller endring?

Idrettsfilosofi:

 • Etikk, moral og fair play

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om idrett, fysisk aktivitet, trening, helse og friluftsliv som sosiale og kulturelle fenomen
 • har kunnskap om sentrale problemstillingar innan idrett, fysisk aktivitet, trening, helse og friluftsliv

Ferdigheiter

Studenten

 • kan reflektere over og drøfte idrettshistoriske, idrettssosiologiske og idrettsfilosofiske problemstillingar og gjere greie for sine val
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og knyte dette til ei problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjere greie for sentrale trekk i historia om norsk idrett
 • kan gjere greie for sentrale idrettssosiologiske tema
 • kan gjere greie for etiske perspektiv innan idrett, fysisk aktivitet, trening, helse og friluftsliv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er i stor grad knytt til førelesingar, gruppe- og individuelt arbeid. Emnet inneheld teoretiske timar med fokus på studentaktive læringsformer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Kafedialog som inkluderer eit skriftleg gruppearbeid med påfølgjande presentasjon

Denne læringsaktiviteten er knytt opp mot læringsutbytte kring refleksjon og drøfting av idrettshistoriske, idrettssosiologiske og idrettsfilosofiske problemstillingar.

Vurderingsform

Individuell heimeeksamen, 5 timar.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • IDF100 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng