Hopp til innhald

ING102 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal bidra til bevisstgjøring av krav til egen yrkesutøvelse, både innsikt i ingeniøryrkets arbeidsformer, ingeniørens ulike roller i samfunnet, og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til. Emnet skal også forberede studentene til arbeidet i studiet ved innføring i motivasjonsfaktorer og prosesser for læring, akademisk skriving i utdanning og yrke, samt presentasjonsteknikk (i alt 2 studiepoeng).

I datafaglig (5 studiepoeng) del gir emnet en innføring i datasikkerhet,  programmering i MatLab samt utvikling av enkle nettsider, med fokus på universell utforming.

Prosjektarbeid inngår som en del av emnet (3 studiepoeng). Studenten vil tilegne seg kunnskap om betydningen av prosjektarbeid som arbeidsform i ingeniørfaglige sammenhenger.

Innhold:

 • Utvikling av enkle nettsider ved hjelp av HTML og CSS
 • Lære å identifisere og vurdere kilder til sårbarhet i IT-systemer
 • Innføring i Universell Utforming av datasystemer
 • Møte med arbeidslivet
 • Teknologihistorie
 • Innføring i vitenskapelig skriving og rapportskriving
 • Sitering, informasjonssøk og kildevurdering
 • Presentasjonsteknikk
 • Innføring i prosjekt som arbeidsform
 • Læringsstrategier - "Fra elev til student"

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

Kunnskaper

 • vise en helhetlig forståelse for mangfoldet i ingeniørrollen, samt betydningen av et internasjonalt, akademisk og industrielt perspektiv i rollen
 • kunne beskrive hovedtrekk og sammenhenger mellom teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tidene
 • kunne redegjøre for motivasjonsfaktorer og prosesser for læring og yrkesutøving
 • kunne redegjøre for etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter
 • kunne redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder for etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter fra oppstart til ferdig resultat
 • ha kunnskap om prosjektarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • beherske utvikling av web-sider i HTML og CSS, i henhold til prinsippene for universell utforming
 • kjenne til viktige kilder til sårbarheter i IKT-systemer.

Ferdigheter

 • beherske enkel bruk av MatLab
 • hente fram relevant informasjon fra ulike kunnskapskilder, samt utøve kildekritikk
 • beherske reglene for plagiat
 • beherske sentrale teknikker og verktøy for å effektivisere egen læringsprosess
 • kunne fungere i ulike roller og følge ulike faser i et ingeniørprosjekt
 • kunne presentere faglige tema systematisk og etter akademisk standard - skriftlig, muntlig og via utforming av web-sider

Generell kompetanse

 • kunne analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der ingeniøren møter etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer
 • kunne identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personvernsaspekter i IKT-systemer.
 • ha erfaring med prosjekt som arbeidsform og se betydningen av dette i ingeniørfaglig sammenheng
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i prosjekter
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og hvordan prosjektarbeid kan ta del i dette.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Bedriftspresentasjoner. Gruppearbeid inklusive skriveoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Datafaglig del av emnet:

 • Tre innleveringer som stegvis utvikler et nettsted.
 • En innlevering innen Matlab.
 • To innleveringer innen Datasikkerhet.
 • Delta på workshop om akademisk skriving.

Prosjekt-del av emnet:

 • En innlevering av en samarbeidskontrakt i starten av faget. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En innlevering av en prosjektbeskrivelse. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En innlevering av en statusrapport. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En muntlig presentasjon av det administrative innholdet av prosjektarbeidet. Presentasjonen gjøres gruppevis og det legges vekt på god faglig formidling både muntlig og skriftlig gjennom bruk av MS Power Point. Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Godkjente øvinger gir adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen en senere gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Semesteroppgave basert på et prosjekt som gjennomføres som et team (gruppe). Semesteroppgaven er en integrert rapport som skal dekke tre tema:

 • Datafaglig del - design og teknisk utvikling av nettsted
 • ​Akademisk skriving - overordnet beskrivelse av prosjektet
 • Prosjekt-del  - dokumentasjon av prosjektgjennomføringen

Det gis en samlet karakter i emnet. Alle delene må være bestått for å få karakter i emnet. Gruppen gis en felles karakter.

Ved ikke bestått karakter gis gruppen anledning til å levere en forbedret versjon i påfølgende semester.

Karakterskala Bestått /  Ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Mer om hjelpemidler