Hopp til innhald

MGBKR301 KRLE 2, emne 1 - Hellige tekster, sekularisering, mangfold og religionskritikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

KRLE 2 (30 sp) er delt inn i to emner som hver utgjør 15 sp. I KRLE 2, emne 1 utgjør FoU-oppgaven 7,5 sp. Til sammen omfatter de to emnene fordypning i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi.

I KRLE 2, emne 1 legges det vekt på grundig kunnskap om hellige tekster i tilknytning til islam og kristendommen. Kunnskap og refleksjon om sentrale filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til minoritetsspørsmål og sekularisering, samt religionskritikk står sentralt i emnet. Studentene skal også arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til estetiske arbeidsformer og digitale verktøy tilpasset de ulike alderstrinn.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • grundig kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv knyttet til islam
 • grundig kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv tilknyttet kristendommen
 • kunnskap om mangfold innen kristendommen og islam globalt og lokalt
 • kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til mangfold og sekularisering
 • kunnskap om ytre og indre religionskritikk vedrørende religion generelt og kristendom og islam spesielt
 • kunnskap om estetiske arbeidsformer i KRLE-faget tilpasset ulike alderstrinn

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for hellige tekster innen kristendom og islam og kildekritikk
 • gjøre rede for ulike praksiser og intra-religiøst mangfold innen kristendommen og islam
 • utarbeide og kritisk vurdere undervisningsopplegg som involverer estetiske arbeidsformer og digitale verktøy
 • drøfte filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til moderniteten

Generell kompetanse

Studenten

 • har grundig kunnskap om muslimsk og kristent mangfold globalt og nasjonalt med kompetanse til å anvende denne kunnskapen i undervisning og fagutvikling.
 • har grundig kunnskap om estetiske arbeidsformer og digitale verktøy og kan anvende disse i undervisning og fagutvikling på ulike trinn
 • kan integrere grunnleggende ferdigheter i undervisning og fagutvikling innen KRLE-faget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBKR101 og MGBKR201

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres med forelesninger, gruppearbeid og studentaktiviteter. Studentaktivitet i form av individuelle oppgaver og arbeid i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring. Arbeid med obligatoriske læringsaktiviteter er delvis integrert i undervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gruppearbeid knyttet til kristendommen eller islam. Oppgaven består av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen skal være knyttet til kildetekster og faglitteratur. Den muntlige delen skal være knyttet til estetiske arbeidsmåter. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart.
 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler