Hopp til innhald

SAVPU301 Praksisstudier i Tanzania eller Botswana. Tverrprofesjonelt samarbeid på tvers av landegrenser

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Fremtidens profesjonsutøver trenger nye ferdigheter i et samfunn som i økende grad er globalt og multikulturelt. Internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er forutsetninger for å kunne håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor.

Gjennom praksisstudier i Tanzania eller Botswana vil studentene gjennom internasjonal eksponering og tverrfaglig samarbeid tilegne seg verdifulle perspektiver. Studentene får oppleve andre arbeidskulturer og får kjennskap til de normer og verdier, formelle og uformelle, som regulerer arbeidslivet i disse landene. Videre vil studentene bli utfordret i generelle ferdigheter og egenskaper som eksempelvis evne til problemløsning, samarbeidsevner, selvtillit, toleranse, aksept for alternative fremgangsmåter, beslutningsdyktighet og aktivt medborgerskap i et interkulturelt miljø. Menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål er sentrale tema i praksisforberedelser og i emnet.

Studenter må påregne deltakelse i praksisforberedende kurs spesielt for utreise til Botswana og Tanzania i forkant av emnes oppstart. Fokus vil blant annet være språk, kultur, menneskerettigheter og relevante bærekraftsmål.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenter ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap:
Studenten…

 • har bred kunnskap om hvilke betydning levekår, helse, utdanning, arbeid og sosial inkludering og aktiv deltaking har i ulike livsfaser for individ, familie og samfunn i konteksten en er i
 • har bred kunnskap om etiske- og kritisk refleksjonsteori
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid og kunnskap om hvordan språk og kultur påvirker dette
 • har bred kunnskap om problemløsning på individ-, gruppe- og systemnivå gjennom observasjon, utredning, utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering
 • har kunnskap om teoretiske perspektiv, erfarings- og brukerkunnskap i relevante fagområder
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsetting, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder i et nasjonalt og globalt perspektiv

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon
 • kan anvende faglig kunnskap for kritisk diskutere egen arbeidsprosess
 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling
 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen yrkesøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:
Studenten…

 • har innsikt i politiske og administrative avgjørelsesprosesser og hvordan en som profesjonsutøver kan bidra til allmenn opplysning
 • har innsikt i oppbygging av velferdstjenester og samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner
 • har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med medmennesker, i møte med andre kulturer spesielt
 • har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i egen yrkesutøvelse.

Krav til forkunnskaper

For vernepleiestudentar: bestått andre studieår.

For sosionomstudentar: første studieår og tredje semester må vere bestått, og eksamensrett i SAB250.

Undervisnings- og læringsformer

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere over egne og andre sine handlinger i yrkesfeltet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgande obligatoriske lringsaktivitetar må vere godkjent før studenten får vurdert praksis:

 1. Godkjent individuell opplæringsplan - innen 2 uker etter oppstart
 2. To workshop med ansatte på praksisstedet med utgangspunkt i menneskerettigheter og relevante bærekraftsmål(ene)
 3. Deltakelse i praksis med 90 % oppmøte
 4. Studentdrevet undervisning til første eller andreårs studenter (barnevern, vernepleie og/eller sosialt arbeid)
 5. Kritisk refleksjonsoppgave inntil 1500 +/- 10%

Godkjende læringsaktivitetar er gyldige bare for gjeldande praksisperiode, og må takast opp att dersom studenten får ikkje bestått praksis.

Vurderingsform

Praksis vert vurdert samla etter ei avsluttande vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. Inkludert i vurderingsgrunnlaget er obligatoriske læringsaktivitetar.

Vurderingsuttrykk
Praksisstudiane vert vurdert til bestått/ikkje bestått.

Fråvær utover 10 % i praksis vert vurdert til ikkje bestått praksis.

Dersom studenten får vurdert praksis til ikkje bestått, må heile praksisperioden takast om igjen. Studenten må i slike høve gjennomføre ny praksisperiode neste gong denne vert arrangert.

For meir utfyllande informasjon sjå: Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, kapittel 10.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Mer om hjelpemidler