Hopp til innhald

DAT103 Datamaskiner og operativsystemer

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Faget skal gi innsikt i virkemåten for datamaskiner. Studentene skal få grunnleggende kunnskaper om hvordan en datamaskin sine ressurser best kan organiseres og administreres. Disse kunnskapene skal danne grunnlag for bruk, evaluering og drift av eksisterende operativsystemer. Faget gir også brukerkunnskap om Unix operativsystem.

Innhold

 • Skall-miljø og Unix-kommandoer
 • Kjernekomponenter på en datamaskin, inkludert CPU, cache, hukommelse og I/O
 • Datamaskinen sin virkemåte, med vekt på CPU
  • Instruksjonssett
  • Assemblerprogramer
 • Forskjellige typer operativsystemer
 • Oversikt over intern struktur i operativsystemer
 • Hukommelses- og prosesshåndtering

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive datamaskinen sin virkemåte og dens kjernekomponenter
 • Beskrive enkle assemblerprogramer
 • Beskrive intern struktur i operativsystemer

Ferdigheter

 • Bruke skall å automatisere enkle oppgaver
 • Bruke operativsystemtjenester i egne programmer

Generell kompetanse

 • Finne og benytte informasjon fra relevante kilder for å løse konkrete problemer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ING102 Ingeniørfaglig Innføringsemne for data, MAT101 Diskret Matematikk og DAT100 Grunnleggende Programmering, eller tilsvarende emner, og programmeringsferdigheter i Java. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

2-3 obligatorisk oppgave som må være innlevert til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. 

Godkjente oppgaver gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye oppgaver leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler