Hopp til innhald

MAS136 Praksis som ingeniør i bedrift

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjennom utplassering i bedrift få verdifull og relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken. Valg av dager koordineres mot timeplanen for andre emner.

Påmelding til emnet skjer innen fastsatt frist semesteret før emnet skal tas.

Studenten må selv skaffe seg praksisplass. Bedrift og praksisplass må godkjennes av Avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskulen på Vestlandet. Studenten søker på praksisplass gjennom utarbeidet CV, søknad samt intervju hos aktuell bedrift. Bedriften innvilger praksisplass i samråd med Høgskulen på Vestlandet.

I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen bedriftens ingeniørrelaterte arbeidsoppgaver som naturlig hører til innenfor det studieprogram man tilhører. Skriftlig og muntlig rapportering skjer til kontaktperson ved høgskolen. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, Høgskulen på Vestlandet og praksisplassen.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive bedriftskulturen og rollene til kolleger i praksisbedriften
 • Redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift

Ferdigheter

 • Presentere seg for en potensiell arbeidsgiver gjennom jobbsøknad, CV og intervju
 • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse disse
 • Kommunisere og samarbeide med involverte parter for å løse konkrete arbeidsoppgaver
 • Presentere arbeidet som er utført i praksisperioden skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet
 • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre

Krav til forkunnskaper

Minimum 110 studiepoeng skal være bestått før en kan starte i praksisperioden, inkludert alle fag i første klasse (60 studiepoeng). Utplassering er kun mulig i 5. semester.

Undervisnings- og læringsformer

Det forventes minimum 270 arbeidstimer brutto, inkludert forarbeid, rapportering, møter på skolen, presentasjoner og annet nødvendig arbeid i forbindelse med faget.

Individuell utplassering i praksis i arbeidslivet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Mappevurdering med justerende muntlig eksamen, 30 min.

Mappa består av følgende deler:

 • Løpende logg/dagbok
 • Statusrapport midtveis i praksisperioden
 • Sluttrapport etter endt praksisperiode
 • Timelister signert av kontaktperson i bedriften
 • Tilbakemelding fra kontaktperson i bedriften

Frister for innleveringer kunngjøres ved oppstart for emnet. Deler av mappens innhold kan kreves innlevert/presentert som elektroniske dokumenter/nettsider.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

ingen hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING3044 - Praksis i ingeniørstudiet - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3009 - Praksis ingeniørstudiet I - Reduksjon: 5 studiepoeng