Hopp til innhald

MOA256 Vitenskapsteori og metoder

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset vil gi studentene en inngående oversikt over vitenskapsteori og vitenskapelige metoder. Det blir lagt vekt på ulike vitenskapelige metoder for å kunne bruke og vurdere faglitteraturen kritisk, og for å kunne utføre analyser og enkle forsknings- og utviklingsarbeid for masteroppgaven. I kurset vil studentene lære å formulere problemstillinger. Gjennom praktiske øvelser vil studentene få trening i å samle inn data og få innblikk i hvilke utfordringer dette gir. Kurset skal også gi en grundig innføring i etiske krav til forsking. Formålet med kurset er å utarbeide en prosjektbeskrivelse av egen masteroppgave/relevante mastertemaer, individuell eller gruppebasert. Kurset må tas før kandidatene begynner med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har inngående forståelse av hvor viktig det er å formulere gode vitenskapelige problemstillinger.
 • Har inngående kunnskap om valg av teori og metode ved skriving av vitenskapelige arbeider.
 • Har avansert kunnskap om planlegging og gjennomføring av vitenskapelige arbeider, herunder akademisk skriving, knyttet til fordypningene eiendom og arealforvaltning.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan formulere gode vitenskapelige problemstillinger med tilhørende underproblemstillinger eller hypoteser som er egnet for en mastergradsoppgave.
 • Kan legge en plan for egen mastergradsoppgave.
 • Kan koble og integrere ulike vitenskapsteorier og metoder.
 • Kan analysere og vurdere kvaliteten på egen og andres forskning.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan kritisk redegjøre for det vitenskapelige grunnlaget for forskningstradisjonen og litteratur innen fagfeltet.
 • Kan kritisk reflektere over etiske problemstillinger knyttet til ulike typer forskning innen fagfeltet.
 • Kan gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt og presentere analyser og konklusjoner til både spesialister og allmennheten.

Krav til forkunnskaper

Studiets forkunnskapskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger, diskusjoner, korte øvingsoppgaver og faglig veiledning av prosjektbeskrivelsen. Studentene må selv ta ansvar for egen læring gjennom både aktiv deltagelse i undervisningen og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Innlevering av sammendrag av påtenkt master oppgave (ca 500-800 ord) i midten av semesteret og muntlig presentasjon av denne.

Vurderingsform

 • En individuell eller gruppebasert (maks 2 studenter) prosjektbeskrivelse/semesteroppgave på inntil 5000 ord.

Prosjektbeskrivelsen skal redegjøre for problemstilling, teorier og metodevalg i tilknytning til mastergradsoppgaven eller relevante mastertemaer. Oppgaven skal også innebære refleksjon på etiske og/eller samfunnsmessige implikasjoner av prosjektet. Videre skal den være en plan for gjennomføring av mastergradsoppgaven. Studentene velger selv tema for masteroppgaven innenfor sin fagfordypning.

Til sist må det gjennomføres ny innlevering av en forbedret versjon av prosjektsammendraget.

Ved ny eksamen må det det gjennomføres ny innlevering av en forbedret versjon av prosjektsammendraget.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt.

Mer om hjelpemidler