MAS142 Statikk og fastleikslære

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Studentene skal få innsikt i og forståelse for grunnleggende lover og prinsipper i statikk og fasthetslære. Dette gir grunnlag for andre tekniske fag. Faget består av to moduler; Modul I Statikk og modul II fasthetslære. Disse er integrert i hverandre.

Modul I: Statikk

Kraften som fundamentalt prinsipp i mekanikken. Kraftsystemer, opplagringssystemer, likevekt for krefter og momenter. Statisk bestemte konstruksjoner i planet, fagverk, leddkonstruksjoner. Friksjon. Tyngdepunkt, flaters første og annet arealmoment. Kraft og momentdiagrammer.

Modul II: Fasthetslære

Hookes lov. Spenninger på grunn av aksialkraft, skjærkraft, bøyemoment og vridning samt kombinasjoner av disse. Statisk ubestemte konstruksjoner. Bøyningsdeformasjoner. Knekking.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS142 Statikk og fasthetslære har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Identifisere og beregne krefter og momenter i enkle mekaniske konstruksjoner.
 • Identifisere og beregne spenninger og deformasjoner som opptrer i konstruksjoner  
 • Se sammenhengen mellom eksterne krefter og momenter som igjen leder til spenninger og deformasjoner i mekaniske konstruksjoner

Ferdigheter

 • Beskrive krefter som virker på konstruksjoner
 • Analysere spenningstilstand i enkle konstruksjoner
 • Beregne utbøying i enkle konstruksjoner
 • Dimensjonere enkle konstruksjoner
 • Anvende grunnleggende sammenhenger mellom fysikk og ingeniørstudier

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse

Krav til forkunnskapar

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer.

Arbeidskrav

For å få tilgang til eksamen:

 - 4 obligatoriske innleveringer skal være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

 - Obligatorisk oppmøte på laboratorieøvinger (2 av 2). Laboratorierapporter skal være godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer og aktivitet fra laboratorieøvinger er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator. 

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ING2116 (1) - Fasthetslære og maskinkonstruksjon - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING2111 (NET) - Statikk og fasthetslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2013 (1) - Statikk og fasthetslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2028 (1) - Statikk og fasthetslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • LOA712 (1) - Mekanikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2054 (1) - Statikk og fasthetslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAS100 (1) - Statikk og fasthetslære - Reduksjon: 10 studiepoeng