Hopp til innhald

BYG112 Vannteknikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen vannteknikk, inkludert håndtering av overvann. Målet med emnet er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter i planlegging og prosjektering av vannforsyning-, overvann- og avløpsløsninger. De skal også få kjennskap til vannkvalitet i ulike drikkevannskilder, kunne begrepene som beskriver vannkvalitet, samt metoder for vannbehandling. Vannforurensning, forurensningsvirkning på ulike resipienter, og behovet for og ulike metoder for rensing av avløpsvann gjennomgås.

Videre gir emnet en innføring i ledningsmaterialer og utstyr på ledningsnettet, samt hydraulikk for transport av drikkevann og avløpsvann.

Urbanhydrologi, overvann og løsninger for overvannshåndtering vil være et sentralt tema, det samme vil fornyingsplanlegging, plansystem og regelverk være, samt metoder for rehabilitering og bygging av nyanlegg for ledningsnett. 

Innhold:

 • Vannkilder for drikkevann, vannkvalitet
 • Behov for og metoder for drikkevannsbehandling
 • Vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg og komponenter i systemene, inkludert dimensjonering av disse.
 • Ledningsmaterialer og materialegenskaper, utstyr og installasjoner på ledningsnettet.
 • Hydrologi/urbanhydrologi og anlegg for overvannshåndtering.
 • Grunnleggende hydraulikk
 • Resipienter for avløpsvann, og metoder for avløpsrensing. Håndtering av slam.
 • Introduksjon til beregninger/modellering ved hjelp av dataverktøy som SWMM og Epanet.
 • Forvaltning, drift og vedlikehold, samt langtidsplanlegging/asset management.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om vann-nettets funksjon inkludert overvannshåndtering, vannkvalitet og avløpsresipienter

 • Kjenne til prosjektering og bygging av vann- og avløpsledninger
 • Ha teknisk forståelse for transport av vann-, overvann og avløpsvann
 • Kjenne til begrepene innenfor vannkvalitet, drikkevannsbehandling og avløpsresipienter
 • Ha kunnskap om relevant dataverktøy (Epanet, SWMM mm.)

Ferdigheter

 • Ha et godt grunnlag for å delta i planlegging, prosjektering av ledningsnett
 • Kunne grunnleggende planlegging av ledningsnett og overvannsløsninger
 • Beherske sentral terminologi innenfor vannfaget

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor prosjektering og tilrettelegging av løsninger for vann, avløp og overvann.
 • Vurdere relevant dimensjonering og valg av løsninger for vann- og avløp i henhold til sikkerhet, funksjon og omgivelser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å følge emnet KJE202 Vannrenseteknologi parallelt.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger, øvingsveiledning og oppgaveregning. Det blir også arrangert befaring til et eller flere anlegg: avløpsrenseanlegg, vannbehandlingsanlegg, fabrikk.

Undervisningen vil bli lagt opp slik at den følger tilgrensende temaer i kurset KJE202 Vannrenseteknologi.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB051 - Vann- og avløpsplanlegging - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BYG144 - Infrastruktur 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng