BYG112 Vannteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen vannteknikk inkludert håndtering av overvann. Målet med emne er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging og prosjektering av vann, overvann og avløpsløsninger. De skal også få kjennskap til vannkvalitet i ulike drikkevannskilder, kunne begrepene som beskriver vannkvalitet samt metoder for vannbehandling. I tillegg lære om forurensningsvirkning på ulike resipienter, samt behov for metoder for rensing av avløpsvann.

Emne skal gi en innføring i ledningsmaterialer og utstyr på ledningsnettet, samt hydraulikk for transport av drikkevann og avløpsvann. Det vil bli kjennskap til og bruk av sanitær- og VA-normer. Overvannshåndtering vil være et sentralt tema. Utførelse inkl. dokumentasjon av ledningsanlegg for vann og avløp vil også bli gjennomgått.

Innhold:

 • Forelesninger.
 • Ledningsmateriale og utstyr på ledningsnettet.
 • Hydrologi inklusive urban hydrologi.
 • Grunnleggende hydraulikk inklusive de mest brukte hydrauliske lovene i VA faget.
 • Prosjektering og bygging av VA-anlegg inkl. overvannsløsninger.
 • Vannkvalitet og behandling av drikkevann. Vannforsyningsanlegg.
 • Resipienter for avløpsvann, samt relevant kjennskap til avløpsrensing. Håndtering av slam.
 • Modellering ved hjelp av dataverktøy som SWMM og Epanet.
 • Beregninger ved hjelp av excel.

Læringsutbytte

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om vann-nettets funksjon inklusive overvannshåndtering, vannkvalitet og avløpsresipienter

 • Kjenne til prosjektering og bygging av vann- og avløpsledninger
 • Ha teknisk forståelse for transport av vann-, overvann og avløpsvann
 • Kjenne til begrepene innenfor vannkvalitet, drikkevannsbehandling og avløpsresipienter
 • Ha kunnskap om relevant dataverktøy (Epanet, SWMM mm.)

Ferdigheter

 • Ha et godt grunnlag for å delta i planlegging, prosjektering av ledningsnett
 • Kunne grunnleggende planlegging av ledningsnett og overvannsløsninger
 • Beherske sentral terminologi innenfor vannfaget

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor prosjektering og tilrettelegging av VA og overvannsløsninger
 • Vurdere relevant dimensjonering og valg av løsninger for vann- og avløp i henhold til sikkerhet, funksjon og omgivelser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bygg 119 Tegning DAK/BIM (kjennskap til Novapoint)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av:

 • Befaring til VA-anlegg, slik som avløpsrenseanlegg, vannbehandlingsanlegg, tradisjonelle VA-anlegg under utførelse og/eller andre relevante anlegg.
 • Tradisjonelle forelesninger ved hjelp av powerpoint, tavleregning og øvingsveiledning i timen.
 • Undervisning i dimensjonering ved hjelp av programvare (Excel, SWMM, Epanet og Novapoint). Studentene benytter egen datamaskin.
 • Eksterne forelesere på "spesialtemaer" etter behov og tilgjengelighet.

Arbeidskrav

4 obligatorisk innlevering må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG144 (1) - Infrastruktur 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB051 (1) - Vann- og avløpsplanlegging - Reduksjon: 10 studiepoeng