Hopp til innhald

DAT152 Videregående webapplikasjoner

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studentene skal lære å utforme og programmere komplette web-applikasjoner. Det vil bli fokus på brukeropplevelse, tilgjengelighet, sikkerhet, arkitektur og riktig valg av teknologi. Ulike rammeverk for utvikling av web-applikasjoner vil bli presentert.

Innhold

 • Klientsideteknologi. JavaScript. Ajax. JSON.
 • Sikkerhet i web-applikasjoner
 • Universell utforming av web-applikasjoner. HTML5. WAI-ARIA.
 • Arkitektur og rammeverk for internasjonalisering, i18n
 • Rammeverk for tilgangskontroll og brukerhåndtering
 • Moderne rammeverk for utvikling av web-applikasjoner
 • Arkitekturen REST for bruk av HTTP

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare kommunikasjonen som skjer mellom klient og tjener i en webapplikasjon
 • Forklare hvordan Ajax kan benyttes i webapplikasjoner
 • Identifisere mulige sikkerhetsproblemer i webapplikasjoner
 • Gjøre rede for prinsipper for universell utforming av webapplikasjoner
 • Gjøre rede for ulike arkitekturer og rammeverk for utvikling av webapplikasjoner
 • Gjøre rede for arkitekturen REST for bruk av HTTP

Ferdigheter

 • Programmere klientside-kode med JavaScript
 • Programmere løsninger der Ajax benyttes
 • Programmere inn sikkerhet og universell tilgjengelighet i løsningene
 • Lage applikasjoner basert på REST

Generell kompetanse

 • Finne og benytte informasjon fra relevante kilder for å løse konkrete problemer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT108 Programmering og webapplikasjoner, eller tilsvarende emner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid i grupper.

Undervisningsmateriale på engelsk, forelesninger på engelsk eller norsk. Alle øvinger må besvares på engelsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og være godkjent før eksamen kan avlegges. Fristene vil bli informert om ved semesterstart.

3 av øvingene har form av innleveringsoppgaver som skal leveres på Canvas. En øving vurderes ved en muntlig presentasjon av resultatene.

Hvis en øving ikke blir godkjent kan studenten levere den på nytt to ganger samme semester.

Det er en forutsetning for å ta eksamen at fristene overholdes.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres. Dette begrunnes med at teknologiene som faget benytter er i stadig utvikling. Læringsutbyttet fra øvingene må være oppdatert til standardene og teknologiene som benyttes i faget.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Tospråklig ordbok.

Ved digitaleksamen skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD141 - Programutvikling for internett - Reduksjon: 10 studiepoeng