Hopp til innhald

MAS209 Marine stålkonstruksjoner

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en generell innføring i dimensjonering av stålkonstruksjoner ved hjelp av Eurocode 3.

Innhold

 • Elastisitetsteori for bjelker: Bøyespenninger, skjærspenninger, torsjonsspenninger, enkelt- og dobbeltsymmetriske tverrsnitt, skjærsenter, kombinering av spenninger i ulike plan (jevnføringsspenningen), von Mises flytekriterium.
 • Kapasitetskontroll mhp. bruddgrensetilstanden: flytekontroll, lokal knekking (søyle- og plateknekking), etterkritisk kapasitet. Global knekking av bjelkesøyler, bøyningsknekking, vipping.
 • Andre grensetilstander. Dimensjonering av detaljer og forbindelser, hovedsakelig sveiser Regelverk, last- og materialkoeffisienter, partial-koeffisientprinsippet, tillatt spenningsprinsippet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS209 Marine stålkonstruksjoner har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innen emnet.
 • Dimensjoneringsprinsipper, design og kapasitetskontroll i henhold til regelverk.

Ferdigheter

 • Kunne dimensjonere stålkonstruksjoner ihht. til standard/regelverk, stikkord flytning, knekking, sveiseberegninger.
 • Beregne forenklet utmatting for marine stålkonstruksjoner vha. Miner-Palmgrens formel.
 • Analysere marine stålkonstruksjoner mht bøye-, skjær- og torsjonsspenninger.
 • Bruk av moderne analyseverktøy

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAS142 Statikk og fasthetslære

Undervisnings- og læringsformer

Praktiske beregningsøvelser alene og i grupper. Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatormodeller er tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS114 - Marine stålkonstruksjonar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOM031 - Marine stålkonstruksjoner - Reduksjon: 5 studiepoeng