Hopp til innhald

SOS160 Sosiologisk forskingsmetode

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet er del av ein nettbasert bachelor i sosiologi. Undervisninga går føre seg digitalt. Emnet gjev ei grunnleggande innføring i korleis samfunnsvitskaplege undersøkingar blir gjennomførte. Undervisninga er bygd opp kring dei ulike stega i ein forskingsprosess, frå utforming av problemstilling og innsamling av data, til analyse av data og tolking av det endelege forskingsresultatet. Eit sentralt tema er kva som skil bruken av kvantitative og kvalitative data.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne:

  • kan studenten definere grunnleggande omgrep i sosiologisk forskingsmetode
  • har studenten kunnskap om dei mest brukte forskingsmetodane i sosiologien
  • kan studenten gjere greie for ulike kvalititive og kvantitative undersøkingsopplegg

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • diskutere sterke og svake sider ved bruk av kvantitative og kvalitative data
  • diskutere og grunngje metodeval med utgangspunkt i ulike typar problemstillingar
  • utforme ein plan for, og gjennomføre ei kvalitativ undersøking
  • gjere analysar av kvantitative data ved bruk av eit statistisk analyseverktøy

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • vurdere og tolke metodebruk i sosiologisk og anna samfunnvitskapleg forsking
  • vurdere og halde seg kritisk til det metodiske grunnlaget for forskingsresultat som blir presentert i det offentlege ordskiftet

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, skriftlege oppgåver og sjølvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: Fleirvalstest (multiple choice) i kvantitativ metode.

Arbeidskrav 2: Skisse til semesteroppgåve (maks 500 ord) i kvalitativ metode med tilbod om tilbakemelding.

Begge dei obligatoriske læringsaktivitetane må blir vurdert til "godkjend" for å kunne gå opp til eksamen. Ved "ikkje godkjend" vil ein få ein ny sjanse.

Vurderingsform

Del 1: Semesteroppgåve i kvantitativ metode med omfang på 1300 til 1500 ord som tel 50% på endeleg karakter.

Del 2: Semesteroppgåve i kvalitativ metode med omfang på 1300 til 1500 ord som tel 50% på endeleg karakter.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått. Ved ikkje bestått, kan omarbeidd oppgåve leverast. Ved ikkje bestått på andre forsøk lyt ein levere oppgåve med ny problemstilling.

Begge delane må vere bestått for å få karakter i emnet. Ved ikkje bestått på ein av delane, kan den delen takast opp att åleine.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel tilatt

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • SA588 - Sosiologisk forskingsmetode - Reduksjon: 10 studiepoeng