BØA113 Innføring i bedriftsøkonomi og rekneskap

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Bedriftsøkonomi med rekneskap inneheld to delar: ein del innan rekneskap og ein del innan bedriftsøkonomi. I rekneskapsdelen skal ein gjera studentane i stand til sjølve å kunne føre ein enkel rekneskap. I bedriftsøkonomidelen skal studentane tileigne seg kunnskapar og ferdigheiter slik at dei kan hente inn, analysere og kommunisere relevant informasjon som grunnlag for å ta gode val til beste for bedrifta. 

Kurset inneheld:

 • Balanselæra
 • Praktisk rekneskapsføring
 • Registrering av forretningstilfelle
 • Periodisering
 • Presentasjon av finansrekneskapen
 • Innføring i målereglar og god rekneskapsskikk
 • Kostnadsomgrep
 • Kostnadsfordeling og kalkulasjonsprinsipp
 • KRV-analysar
 • Bedriftsøkonomiske avgjerdsproblem
 • Prisavgjerer og marknadstilpassing
 • Produktval med ingen og med ein knapp faktor

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentane kjennar:

 • føremålet med ein finansrekneskap
 • standard kontoplan
 • samanhengen mellom transaksjonar og den innverknaden desse har på resultat og balanse
 • omgrepa utgifter, kostnader, utbetalingar, inntekter og innbetalingar
 • effektar av behaldningsendringar
 • den rolla som økonomifunksjonen har i bedrifta og kunne drøfte dei grunnleggande trekka ved økonomisk styring av verksemda
 • kostnadsomgrepet og kostnadars variabilitet
 • ulike prinsipp for produktkalkulasjon
 • dei grunnleggande føresetnadene for og manglane ved dei tradisjonelle kalkulasjonsmetodane

Ferdigheiter

Studentane kan:

 • bokføre dei mest vanlege transaksjonane, mellom anna meirverdiavgift
 • gjera vanlege periodiseringsposteringar 
 • gjennomføre eit årsoppgjer med enkle posteringar i samband med årsoppgjeret og disponering av resultat
 • gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalysar
 • gjera enkle analysar av optimale produktval i situasjonar med avgrensa ressurstilgang
 • utarbeide kalkylar etter sjølvkost- og bidragsprinsippet 
 • identifisera relevante kostnader og inntekter og kunne løyse ulike utfordringar med fokus på å ta gode val
 • finne korleis bedrifter bør tilpasse seg i ulike marknadssituasjonar

Generell kompetanse

Studenten har grunnlag for vidare fordjuping innan fagområdet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar og oppgåveseminar

Arbeidskrav

To arbeidskrav - innleveringar eller anna aktivitet

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen 4 timar.

Eksamen kan bli gjennomført på digitalt eksamenssystem.

Hjelpemiddel ved eksamen

Særtrykk av Regnskapsloven

Utdrag fra lovsamling

Alle kalkulatormodeller er tillatt, med følgende unntak

- kalkulatoren skal ikke ha mulighet for mottak/sending

- kalkulatoren skal ikke kunne behandle symbolske matematiske uttrykk

- kalkulatoren kan ikke kobles til strømnettet

- kalkulatoren må ikke lage støyhttps://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ØKB1001 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-1012 (1) - Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap for reiselivet - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØKB1005 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1015 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA068 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse I - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA002 (1) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB019 (5) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB019 (2) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB019 (1) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB019FOREØK (1) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2004 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2040 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB3008 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING101 (1) - Teknologiledelse, økonomi og nyskaping - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • ØKB1110 (1) - Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1102 (1) - Innføring i Bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB1101 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ØKB1001FORØK (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1005FORØK (1) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BØ6-1001 (1) - Finansregnskap 1 - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • BØ6-1000 (1) - Innføring i bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BØ6-101 (1) - Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBO002 (1) - Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBO001 (1) - Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng