BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet skal legge til rette for en helhetlig forståelse av geografisk informasjon, med særlig fokus på den rollen geografiske informasjonssystemer (GIS) har ved planlegging og formgiving av samfunnet rundt oss. Videre skal emnet gjøre studenten i stand til å kjenne igjen ulike problemstillinger der GIS kommer til anvendelse, og videre nyttiggjøre seg av GIS for å bidra til løsninger som er etisk, miljø- og samfunnsmessig forsvarlig.

Innhold

Datafangst og tilgjengelighet, modellering og fremhenting av data, SOSI-standarden, referansesystemer, datakvalitet og feilkilder, matrikkelen, kartografi og karttyper, terrengmodellering, visualisering, bearbeiding, analyser, internett-baserte løsninger, eiendoms- og prosessforståelse, miljø og landskap. Egnethetsanalyse. Bruk av laserdata.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kunne forklare grunnleggende metoder for innhenting av digitale data og hvordan de modelleres i et GIS.
  • Kunne beskrive sentrale teknikker for bearbeiding, analyse og visualisering av geografiske data.
  • Kunne kjenne igjen problemstillinger der GIS kommer til anvendelse.

Ferdigheter

  • Kunne vurdere og anvende grunnleggende GIS-teknikker ved ulike problemstillinger.
  • Kunne koble tabelldata med geografiske data.
  • Kunne utføre grunnleggende analyser og presentere resultatet i henhold til kartografiske metoder og teknikker.

Generell kompetanse

  • Utvikle et bevisst og kritisk forhold til ulike teknikker for presentasjon av geografiske informasjon, og til data avledet fra dem. Dette i forhold til de miljø- og samfunnsmessige utfordringene ingeniøren er satt til å løse.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Kunnskaper tilsvarende LEI101.

Undervisnings- og læringsformer

Vårsemester: Forelesninger, teori- og dataøvinger. 

Høstsemester: Samlinger

Arbeidskrav

6 obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Studentene tar med egen pc på eksamen.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • LOJ216 (1) - Geografiske informasjonssystemer - analyse og visualisering - Reduksjon: 10 studiepoeng