MAS145 Dykkeoperasjoner for ingeniører

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Alle som skal gjennomføre arbeid under vann må hvert år gjennom en helseundersøkelse av dykkerlege som er godkjent av Helsedirektoratet. Det kreves gyldig helseerklæring for å kunne utføre oppdrag som dykker. I tillegg kreves det dykkerbevis som dekker den dykkeaktiviteten som skal utføres. 

Arbeidstilsynet har to dybdebegrensninger:

 • Inntil 30 meter dykking med dykkerbevis klasse A 
 • Inntil 50 meter med dykkerbevis klasse B 

I dette faget tas det sikte på at kandidatene blir kvalifisert for dykkerbevis klasse A.

Mange ingeniører som jobber med havteknologi kommer situasjoner hvor det er nødvendig med befaring under vann. Dette kan være i forbindelse med utsetting av sensorer, bøyer, fortøyninger etc. i sjøen. Men det kan også være i forbindelse med drift og vedlikehold og dokumentasjon av tilstander.

Havbruksnæringen er en desentralisert næring hvor det ikke alltid er like lett å få tilgang på en ingeniør og en yrkesdykker samtidig. I slike tilfeller vil en ingeniør med dykkerbevis klasse A bli særlig effektiv.

En ingeniør som skal planlegge eller gjennomføre dykkeoperasjoner skal ha kunnskaper og ferdigheter innen en rekke områder. Utover kompetanse innen fagarbeidet som skal utføres, krever sikker dykking også kompetanse innen fysikk, fysiologi, medisin, førstehjelp, utstyrslære, prosedyrer, regelverk og HMS.

I dette faget skal kandidatene lære å planlegge og gjennomføre ingeniørfaglig arbeid under vann på en sikker måte. Studentene skal gjennomgå inngående dykketeori før de kan starte med den praktiske gjennomføringen av kurset. Teorigrunnlaget vil omhandle dykketeori, dykkefysikk, fysiologi, dykkemedisin, førstehjelp, dekompresjon, utstyrslære, prosedyrer og sjekklister, nødprosedyrer og beredskap, farer ved dykking, regelverk og standarder, søk og søksmetoder, samt grunnleggende arbeidsdykking med vanlig og enkelt arbeidsutstyr. Gode teoretiske kunnskaper ligger til grunn for sikker dykking, og er en stor del av opplæringen.

I faget skal studenten også videreutvikle og anvende kunnskaper og ferdigheter fra andre fag i et miljø under vann. Dette gjelder innenfor tema som inspeksjon, materiallære, måleteknikk, tilvirkningsteknikk med mer. Det legges vekt på å kunne dokumentere og rapportere resultat til en oppdragsgiver.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS145 Dykkeoperasjoner for ingeniører har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap
Studenten skal ha gode kunnskaper i dykketekniske fag.

Studenten skal ha kjennskap til de vanligste målemetoder som benyttes under vann.

Studenten skal ha kunnskaper om metoder for dokumentasjon av arbeider under vann.

Studenten skal ha gode kunnskaper om nødprosedyrer og beredskap innen yrkesdykking.

Studenten skal kjenne til relevante regelverk og standarder.

Ferdigheter
Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre sikker dykking ned til 30 meter

Studenten skal kunne utføre og dokumentere inspeksjon under vann

Studenten skal kunne utføre enkel tilstandskontroll under vann

Generell kompetanse

Studenten skal kunne rapportere skriftlig og muntlig om forhold under vann

Studenten skal kunne vurdere risiko ved gjennomføring av enkel dykkeoperasjoner

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha godkjent legeattest for yrkesdykker. Undersøkelsen blir gjort ved studiestart av dykkerlege og er inkludert i utdanningen.

Studenten må bestå en opptaksprøve som blant annet består av fysiske tester. De fysiske testene består av:

 • Cooper test: Må kunne løpe på bane maks 12 min
  • Yngre enn 30 år: 2500 meter
  • Eldre enn 30 år: 2300 meter
  • Eldre enn 50 år: 2100 meter
  • Kvinner: 10 % kortare
 • Svømme 25 meter under vann i basseng, div. øvinger, hente opp gjenstander m.m.
 • Løftetest: Studenten må kunne løfte vekt tilsvarende dykkerutstyr
 • Klaustrofobitest: dykking i trykkammer
 • Intervju med medisinsk personell

Anbefalte forkunnskaper

Studieprogrammets to første år.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og praktiske øvelser.

Arbeidskrav

Læringsmappe som består av følgende deler:

 • Godkjent praksis hvor bunntid inngår.
 • En innleveringsoppgave: "Skriftlig rapport etter dykkeoppdrag"
 • Teoretisk prøve, 4 timer
 • Muntlig presentasjon av resultat etter dykkeoppdrag

De tre første delene vil bli brukt til mappevurdering.

Vurderingsform

Mappevurdering: Bestått eller ikke bestått.

Følgende deler fra arbeidsmappen inngår i vurderingen:

 • Godkjent praksis hvor bunntid inngår.
 • En innleveringsoppgave: "Skriftlig rapport etter dykkeoppdrag"
 • Teoretisk prøve, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler