MAS207 Elementmetode (FEM)

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Elementmetoden eller "Finite Element Method - FEM", er en numerisk metode som har en sentral posisjon når det gjelder styrkeberegninger og beregning av deformasjoner i konstruksjoner. Metoden benyttes også for beregning av strømning, varmeledning og andre typer feltberegninger.

Studentene skal kunne fremstille maskintegninger og utføre styrke beregning med DAK-programmet  Creo Parametric, Creo Simulate, Abaqus og Ansys Structure.

Innhold

Opplagerkreftene, punktlast, jevnt fordelte laster, fagverk, massegeometri, spenningstyper, sikkerhetsfaktor, kombinert lastevirkning og optimalisering.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS207 Elementmetode (FEM) har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • ha inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • ha kjennskap til metoder for oppbygging av modeller.
 • ha kunnskap om hvordan kundekrav, produksjonskrav og designkrav påvirker oppbygging av modellene.
 • kjenne til optimaliserte og derved miljøvennlige tilvirkningsmetoder og kunne knytte disse til 3D- modelleringsprosessen.

Ferdigheter

 • Modellering med solid basiselementer
 • Modellering av skallelement
 • Modellering av bjelkeelement
 • Generere nettverk av noder og elementer
 • Spenningsanalyse
 • Deformasjonsanalyse
 • Simulering av grensebetingelser
 • Simulering av ytre påsatte krefter
 • Beregning av lokale spenninger og deformasjoner.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gjennomgått 1. semester ved ingeniørutdanningen. Bestått mekanikk, matematikk, innføringsemnet, materiallære. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, Øving, prosjekt

Arbeidskrav

Prosjektbaserte undervisning som består av følgende deler:

 • Ti individuelle innleveringsoppgaver
 • Avsluttende skriftlig rapport av prosjektoppgave

Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved studiestart.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 20 minutter.  

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ING3041 (1) - Maskinkonstruksjon II - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • MAS101 (1) - 3D-Modellering og elementmetode - Reduksjon: 5 studiepoeng