MAS302 Hydraulikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler de viktigste prinsipper for omdanning, overføring og omforming av energi i et fluid ved hjelp av hydrauliske maskiner og passiv utstyr. Studentene skal utføre tekniske beregninger og lære å lese skjemategninger for hydrauliske systemer.

 

Innhold

Introduksjon og grunnbegreper, hydrodynamikk, strømningsformer, trykktapsberegninger, hydrauliske væsker, energiomforming i hydrauliske motorer, typer og drift av pumper, viktigste passive komponenter i et hydraulisk system (ventiler, filtre, tanker, akkumulatorer), hydrauliske skjemaer og logikk, termisk balanse, anvendt hydraulikk (undervann, transport, marin), hydrauliske programmer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS302 Hydraulikk skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Kunne beskrive grunnlegende prinsipper for hydraulisk energiomforming
 • Kunne forklare hovedkomponentene i et hydraulisk system
 • Kunne forklare hydrauliske skjemaer

Ferdigheter

 • Dimensjonere hovedkomponenter av en hydraulisk rigg
 • Beregne krefter som virker i hydrauliske anlegg
 • Beregne energitap i et hydraulisk system

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og rapportskriving.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 (MAT110), Matematikk 2 (MAT203).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, videodemonstrasjoner, øvinger, gruppearbeid, case studies, lab-øvinger.

Arbeidskrav

3 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM158 (1) - Oljehydraulikk og hydrauliske maskiner - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2049 (1) - Undervannsteknologi og hydrauliske systemer - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOM161 (1) - Fluidmekanikk , oljehydraulikk og hydrauliske maskiner - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS108 (1) - Hydraulikk og hydrauliske maskiner - Reduksjon: 5 studiepoeng