MGBMU201 Musikk 1, emne 2

Emnebeskrivelse for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Musikk 1 emne 2 er del av Musikk 1, 1-7.

Det legges stor vekt på praktisk arbeid der de ulike delene av musikkfaget integreres. Det vil derfor være naturlig å arbeide med mange av de samme aktivitetene knyttet mot musisering, komponering og lytting i ulike emner.

Utvikling av studentens musikalske og fagdidaktiske lærerferdigheter gjennom arbeid med musisering, lytting, skaping, musikkdidaktikk, musikkteknologi, folkemusikk, musikkhistorie.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om estetiske og kreative læringsprosessar knytt til begynnaropplæring i musikk i grunnskolen
 • har grunnleggande kunnskap om og lytteerfaring i musikk frå ulike kulturar, sjangrar og historiske epokar og kan sette dette i sammenheng med grunnskolens musikkfag
 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressursar for musikk og kan nytte dette i grunnskolens musikkfag
 • har grunnleggande kunnskap om musikkfaget si historie og rolle i samfunnet og i skolen

Ferdigheter
Studenten

 • kan improvisere og komponere med stemme, musikkinstrument og digitale verktøy
 • kan leike til og med musikk og meistrar eit variert repertoar av songar, rim, regler, songleikar og dansar til bruk i musikkundervisning
 • kan utforme enkle musikkarrangement til bruk i musikkundervisninga
 • kan bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metodar og vurderingsformer som bidrar til tilpassa musikkopplæring
 • meistrar ulike innfallsvinklar til begynnaropplæring og progresjon i musikkfaget

Generell kompetanse
Studenten

 • kan gjennomføre heilskaplege undervisningsforløp og stimulere elevane si evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan initiere fagleg samarbeid og legge til rette for musikkfagleg læring i fleirfaglege tema- og prosjektarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Musikk 1 emne 1 (MGBMU101)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, praktisk undervisning i hel klasse og grupper, gruppearbeid, ekskursjon og litteraturstudier.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk frammøte
 • En skriftlig oppgave
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på profesjonsdag. Det vil foreligge retningslinjer for arbeidet ved semesterstart.
 • Leselogg etter gitte retningslinjer

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent. Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Praktisk-metodisk gruppeeksamen med individuell karakter. Planlegge og gjennomføre et musikkdidaktisk opplegg (varighet ca 30 min) med medstudenter. Forberedelsestid: se retningslinjer som foreligger ved eksamenstart.  Alle studenter må være til stede under gjennomføring av eksamen. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler