MGUMH503 Mat og helse 3, emne 3 - Skolen som matlandskap

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen og er felles for 1-7 og 5-10. Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et felt som er relevant både for opplæringen i mat- og helsefaget og i skolens rolle og ansvar på mat- og måltidsområdet. 

Emnet tar for seg barns kategorisering og konstruksjon av kunnskap om mat. Videre fokuseres det på de kontekstene der barn spiser og lærer om mat og møter ulike normer, forestillinger og meninger knyttet til mat.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har god kunnskap om forskning om skolens matlandskap
  • har inngående kunnskap om betydningen av mat og måltider i et skole- og livsløpsperspektiv
  • har inngående kunnskap om strategier for implementering av tiltak relevant for mat og måltider i skolen
  • har god innsikt i hvordan helsefremmende kostholdsarbeid inngår i ulike profesjonsutdanninger som er relevant for mat og måltider i skolen

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og kritisk vurdere mat og måltider i et institusjonsperspektiv
  • kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsrettet kunnskap til utforskning av nye problemområder og bidra til å utvikle faget
  • kan vurdere og presentere forskning som er relevant for eget forskningsarbeid og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
  • kan vurdere fagområdets kunnskapsbehov og utforme problemstilling og forskningsdesign på grunnlag av dette. 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen i skolen og i samfunnet
  • kan problematisere og diskutere hvordan mat og måltider i skolen kan bidra til sosial utjevning i helse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Mat og helse 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, samt Mat og helse 3 emne 1 og 2 (30 sp) i syklus 2 eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium, praksis i skolen og diskusjon av tekster i seminar. Det stilles krav om aktiv studentdeltaking, og det legges vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon. 

Arbeidskrav

Studenten skal presentere et selvvalgt tema innenfor skolens matlandsskap som er relevant for skolefaget eller for skolemåltidet. Oppgaven skal være på 3500-4000 ord og vektlegge forskningsdesign.

Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet vil bli delt ut ved semesterstart. Arbeidskravet er obligatorisk og vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å gå opp til eksamen må studenten ha godkjent arbeidskrav.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenningen

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager:

1) Prosjektskisse for masterprosjektet: Vekting: 1/3 av endelig karakter.

2) Fagessay over gitt eller selvvalgt problemstilling . Vekting: 2/3 av endelig karakter.

Studenten skal levere en besvarelse på inntil 3500 ord over oppgitt emne.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler