MGUMU101 Musikk 1, emne 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Musikk 1 emne 1 er del av Musikk 1, 5-10 både som fag 1 og fag 3 på aktuelt studiested.

Det legges stor vekt på praktisk arbeid der de ulike delene av musikkfaget integreres. Det vil derfor være naturlig å arbeide med mange av de samme aktivitetene knyttet mot musisering, komponering og lytting i ulike emner.

Utvikling av studenten sine musikalske og fagdidaktiske ferdigheiter til bruk i grunnskulen gjennom opplæring i spill på instrument, samspill, sang, lytting og skaping samt praktisk og teoretisk musikkdidaktikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og kan sette dette i relasjon til grunnskulens musikkundervisning
 • har kunnskapar om musikklæraren som leiar og tilretteleggar for musikkopplæring, og om læreplanar i faget
 • har kunnskap om ulike omgrep og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk
 • har kunnskap om sang og musikalsk repertoar for mellom- og ungdomstrinn.
 • har kunnskap om stemmen og om ulike instrument til bruk i musikkundervisning i grunnskolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan synge og bruke stemma på varierte måtar, kan akkompagnere, og kan uttrykke seg musikalsk på instrument og spille/synge sammen med elever og andre
 • har grunnleggande ferdigheiter og kompetansar i skulefaget musikk og kan relatere dette til grunnskolens praktiske hverdag
 • kan leie klassesang og prosessar i musisering, komponering og lytting

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over didaktiske samanhengar i musikkfaget
 • har innsikt i musikken si rolle som identitetsskapar, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skulekvardagen og i eit samfunn prega av mangfald

Krav til forkunnskapar

Forkunnskaper i musikk skal dokumenteres.

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk musikalsk og metodisk aktivitet i hel klasse, i grupper og individuelt, forelesninger og litteraturstudier.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk frammøte til undervisning (80%)
 • Én musikalsk framføring
 • Én individuell skriftlig oppgave

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen med individuell vurdering.Semesterplanen vil gi utfyllende informasjon om eksamensformen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel