Tingenes internett og smarte byer

Etter- og vidareutdanning

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper i hva som menes med tingenes internett, digitale tvillinger og smarte byer. For alle tre begrepene står innsamling av data gjennom sensorer, behandling av informasjon gjennom systemer, utvikling av tjenester og automasjon av beslutninger for at systemene skal fremstå som smarte, og bidra til økt effektivisering i forretningsprosesser og økt livskvalitet og muligheter for personlig utvikling for innbyggere.

Neste søknadsfrist og oppstartstidspunkt er ikke avklart. 

Mulighetene for både innsamling og behandling av data har økt eksponentielt de siste årene. Dette har medført at mulighetsområdet for utvikling av tjenester og effektivisering av prosesser har økt tilsvarende. Utbygging av 5G-nettet startet i Norge i 2020. I tillegg til at hastigheten vil øke i forhold til 4G, vil antallet enheter som kan kobles til nettverket øke fra dagens 4000 pr kvadratkilometer øke til en million der det er 5G-dekning, noe som vil gi enda større muligheter for datainnsamling.

Data i seg selv har ingen verdi uten at de blir brukt. Tingenes internett handler ikke bare om sensorer, det er også systemer som behandler rådataene sensorene sender, regler for hva som skal skje med dataene og tanker om hvordan systemer på sikt kan opptre autonomt. I tillegg bør innsamling og bruk av data både verne om personvernet, og man bør ha et overordnet perspektiv der informasjon kan flyte mellom virksomheter, bransjer og mellom det private og det offentlige.

Sensordata er sentralt i flere teknologier og konsepter, og i dette kurset skal vi på overordnet nivå se på to av disse konseptene: Digitale tvillinger og smarte byer.

En digital tvilling er en digital modell av et fysisk fenomen. For eksempel kan man lage en digital tvilling av et forretningsbygg der sensordata (for eksempel temperatur, energiforbruk m.m.) fra bygningen oppdaterer den digitale modellen slik at man kan lese av status. Man kan også styre det fysiske bygget fra den digitale modellen, og tillegg modellere reaksjoner fysiske modellen. For eksempel kan man se hvor mye energiforbruket vil endre seg ved en endring i temperatur ute, eller hvor mye temperaturen vil endre seg når antall personer i bygningen endres.

En smart by kan beskrives som en by som tiltrekker seg, lærer og lytter til mennesker og som gjør livet bedre for sine innbyggere. Smarte byer bruker digitale teknologier til bli en bedre plass å bo. I denne sammenheng blir data fra ulike kilder utviklet og integrert ut fra et overordnet perspektiv, med den hensikt å effektivisere blant annet energiforbruk og kollektiv transport.

Målgruppe

For personer med tilknytning eller interesse for renovasjons- og gjennvinningsbransjen.

Organisering og undervisningsmetoder

Kurset gjennomføres online med en blanding av synkrone nettmøter og asynkrone videoer som forklarer sentrale begreper i faget. I tillegg er det frivillige refleksjonsoppgaver, obligatoriske oppgåver og flervalgsoppgaver gjennom kurset, en spillbasert læringsopplevelse og diskusjoner rundt den spillbaserte læringsopplevelsen.