Innovasjon og styring i offentleg sektor

Organisering og leiing i offentleg sektor blir stadig meir kompleks og innovative samarbeidsformer vert sentrale for å løyse framtidas utfordringar.

Det er større fokus på samarbeid på tvers av forskjellege sektorar i form av inter-organisatorisk samarbeid, fleirnivåstyring og nettverk. Fokus på leiing og innovasjon vert tilsvarande studert frå ulike innfallsvinklar, det vere seg i høve til internasjonale og nasjonale politiske føringar og korleis desse påverkar konteksten for leiing i ulike sektorar, innan offentlege, private og hybride organisasjonar, samt i tilknyting til frivillig sektor.

Forskingsgruppa «Innovasjon og styring i offentleg sektor» (ISOS) er tverrfagleg samansett og medlemmane deltek aktivt i formidling til fagfellar, studentar og det offentlege, samt bidreg med utviklingsarbeid knytt til dette. Forskingsgruppa skal og bidra med å vidareutvikle nasjonale og internasjonale FoU-relasjonar på området.

Utvalde prosjekt

  • Høyere utdanningsorganisasjoners rolle i regionsutvikling – sammenkoblet eller dekoblet?
  • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)
  • Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform (NLGR) processes 2014-2019
  • Public Sector Innovation – Conceptual and Methodological Implications
  • Designing Social Science Research

Kontaktinformasjon

bilde av Laila Margaret Nordstrand Berg

Laila Margaret Nordstrand Berg

Forskingsgruppeleiar