To ungdomsskuleelevar i samtale i klasserom

Research in Pedagogical Entrepreneurship (RiPE)

RiPE tilhører forskningsprogrammet Kunst, Kreativitet og Kulturelle Praksiser og forsker blant annet på pedagogisk entreprenørskap knyttet til utdanning av lærere.

 

Forskergruppen er opptatt av skolen i framtida, og har som mål å bidra til forskning på bruk av entreprenørielle tilnærminger i fag i skolen, og implementering av pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi i lærerutdanninger og skole. Til dette har gruppa i flere år arbeidet med prosjekt og publisering knyttet til utvikling av en entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen, og har gjennom forskning og publisering etablert seg i nettverket av forskningsmiljøer for pedagogisk entreprenørskap i Norden.  

Forskergruppen arbeider også med utviklingsarbeid, undervisning og kursvirksomhet knyttet til pedagogisk entreprenørskap, men favner bredere i sitt mål og arbeid om å være en aktør i påvirkning av skole og læring for framtida. 

Sentrale samarbeidspartnere

Sentrale samarbeidspartnere lokalt er Sogn Regionråd ved System for styrka læring, praksisskoler knyttet til lærerutdanningene ved HVL i Sogn og Fjordane, og Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane. Nasjonalt har gruppen kontakt med Østlandsforskning og KS Utdanning. Internasjonalt samarbeider vi med forskningsnettverket CIE (Creativity, Innovation, Entrepreneurship), der det er med forskere fra Sverige, Island, Finland, Danmark og Norge. Gruppen har også samarbeid med det internasjonale nettverket Oxford Research Encyclopedia of Education. 

Prosjekter

 • GameIT - Gamestorming for innovative teaching er et Erasmus+ prosjekt som starta 1. september 2017. Prosjektet har utviklet brettspill og rollespill der læring av ulike kompetanser knyttet til 21 century skills er i fokus. Prosjektet ble avsluttet med konferanse og publisering av antologi våren 2020. Prosjektet er et samarbeid mellom Philological School of Higher Education in Wroclaw, Poland  , University of Bacău (UB) Romania og University of Ljubljana (UL), Slovenia.
 • PECK (Pedagogical Entrepreneurship for Content Knowledge):
  Erasmus+prosjekt som startet opp 01.09.2017. RiPE var prosjektansvarlig, og driftet et utviklings- og utvekslingssamarbeid mellom seks skandinaviske skoler (Norge, Sverige, Danmark). Våren 2020 ble det publisert en antologi med fokus på entreprenøriell didaktikk som del av formidlingen fra prosjektet, med tittel Læring for fremtiden: En entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen (Utgitt av Kommuneforlaget AS). 
 • Oxford Research Encyclopedia of Education:
  Representanter fra RiPE har skrevet en encyclopedisk artikkel om pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning. 
 • Desentralisert kompetansehevingstiltak: 
  Samarbeid med flere kommuner; Tidligere Flora kommune (nå del av Kinn kommune), Vik kommune og kompetanseregion Nordfjord om desentralisert kompetanseheving for matematikklærere. 
 • LFF: Forskergruppa deltok i 2019-20 i arbeidet med å utvikle et prosjekt for utvikling av studentaktive læringsformer i grunnskolelærerutdanningene ved Campus Sogndal. Prosjektet fikk ikke midler hos Diku, men det arbeides med å legge til rette for implementering av deler eller hele prosjektstrukturen i framtidig grunnskolelærerutdanning i Sogndal. 
 • Utredning og utforsking av Escape Room som didaktisk verktøy til bruk for å operasjonalisere den generelle delen av Fagfornyelsen (LK20), og læreplanen i matematikk. 

Publikasjoner

Jenssen, E. S. & Haara, F. O. (2019). Teaching for Entrepreneurial Learning. Universal Journal of Educational Research, 7(8), 1744 – 1755. 

Haara, F. O. & Jenssen, E. S. (2019). The Influence of Pedagogical Entrepreneurship in Teacher Education. Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford, UK: Oxford University Press. 

Haara, Frode Olav (2018): Pedagogical Entrepreneurship in School Mathematics: An Approach for Students’ Development of Mathematical Literacy. International Journal for Mathematics Teaching and Learning.

Jenssen, Eirik S.; Haara, Frode Olav; Kårstein, Asbjørn (2018): Læring gjennom pedagogisk entreprenørskap.

Husabø, Eivind Standal (2017): Den entreprenørskapsorienterte skuleleiaren.

Haara, Frode Olav; Bolstad, Oda Heidi; Jenssen, Eirik S. (2017): Research on mathematical literacy in schools - Aim, approach and attention. European Journal of Science and Mathematics Education.

Haara, Frode Olav; Jenssen, Eirik S. (2016): Pedagogical entrepreneurship in teacher education – what and why? Tímarit um uppeldi og menntun.

Haara, Frode Olav; Jenssen, Eirik S.; Fossøy, Ingrid; Ødegård, Inger Karin Røe (2016): The ambiguity of pedagogical entrepreneurship - the state of the art and its challenges. Education Inquiry. 

Meir om forskingsgruppa

Forskingsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.

Forskergruppeleder