To ungdomsskuleelevar i samtale i klasserom

Research in Pedagogical Entrepreneurship (RiPE)

RiPE tilhører forskningsprogrammet Kunst, Kreativitet og Kulturelle Praksiser (KKKP) og forsker blant annet på pedagogisk entreprenørskap knyttet til utdanning av lærere.

 

Forskergruppen er opptatt av skolen i framtida, og har som mål å bidra til forskning på bruk av entreprenørielle tilnærminger i fag i skolen, og implementering av pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi i lærerutdanninger og skole. Gruppen har gjennom forskning og publisering etablert seg i nettverket av forskningsmiljøer for pedagogisk entreprenørskap i Norden.

Forskergruppen arbeider også med utviklingsarbeid, undervisning og kursvirksomhet knyttet til pedagogisk entreprenørskap og deltakende læring.

Forskning på bruk av entreprenørielle tilnærminger i fag i skolen

Forskergruppa fokuserer på forskningsprosjekter, utviklingsprosjekter og publisering, og det er et mål å bidra til forskning på bruk av entreprenørielle tilnærminger i fag i skolen, og implementering av pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi i lærerutdanninger og skole. Til dette har vi i flere år arbeidet med prosjekt og publisering knyttet til utvikling av en entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen.

Didaktiske verktøy for nåtidens og fremtidens skole

Forskergruppa har et bredt spekter av interesser relatert til sin intensjon om å være en aktør i påvirkning av skole og læring for framtida, og ser dette både i forhold til enkeltfag i skole og lærerutdanning, og i lærerutdanning generelt. Gruppa arbeider for tiden bredt med Fagfornyelsen, med forskning og utvikling knyttet til didaktiske verktøy for nåtidens og framtidens skole. Eksempler på dette er arbeid med programmering i matematikk på barnetrinnet, bruk av Escape Room som didaktisk verktøy for undervisning og læring, og begrepet deltakende læring.

Sentrale samarbeidspartnere

Sentrale samarbeidspartnere lokalt er praksisskoler knyttet til lærerutdanningene ved HVL i Sogn og Fjordane, Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane, og kommuner og regioner gjennom DeKomp-ordningen. Nasjonalt har vi hatt fou-samarbeid med Østlandsforskning og KS Utdanning.

Internasjonalt samarbeider vi med forskningsnettverket CIE (Creativity, Innovation, Entrepreneurship), der det er med forskere fra Sverige, Island, Finland, Danmark og Norge, og med europeiske miljøer som arbeider med lek, kreativitet og entreprenørskap i skolen. Vi har også samarbeid med det internasjonale nettverket Oxford Research Encyclopedia of Education.

Samarbeidspartnarar

  • Praksisskular knytta til lærarutdanningane ved campus Sogndal
  • Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane
  • Kommuner og regioner
  • Østlandsforskning
  • KS Utdanning
  • Det nordiske forskingsnettverket CIE (Creativity, Innovation, Entrepreneurship)
  • Det internasjonale nettverket Oxford Research Encyclopedia of Education.

Prosjekter

  • En antologi om Deltakende læring (Publiseres i løpet av 2023).
  • Utredning og utforsking av Escape Room som didaktisk verktøy til bruk for å operasjonalisere den generelle delen av Fagfornyelsen (LK20), og læreplanen i matematikk.
  • Utredning av mulighet for en prosjektsøknad knyttet til lek, kreativitet, deltakende læring og pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning, sammen med internasjonale søknadspartnere.

Publikasjoner

Haara, F. O. (2022). Mathematical modelling in upper primary school: finding relevance and value for others outside school. European Journal of Science and Mathematics Education. 10(4), 555-569. Open Access URL: https://doi.org/10.30935/scimath/12403

Holo, O-E., Kveim, E. N., Lysne, M. S., Taraldsen, L. H., & Haara, F. O. (2022). A review of research on teaching of computer programming in primary school mathematics: Moving towards sustainable classroom action. Education Inquiry. Open Access URL: https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2072575

Taraldsen, L. H., Haara, F. O., Lysne, M. S., Jensen, P. R. & Jenssen, E. S. (2020). A review on use of escape rooms in education – touching the void. Education Inquiry, 13(2), 169 – 184. Open Access: https://doi.org/10.1080/20004508.2020.1860284

Jenssen, E. S., Sagar, H., Agger, A. & Haara, F. O. (Red.) (2020). Læring for fremtiden. En entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen. Oslo: Kommuneforlaget.

Jenssen, E. S. & Haara, F. O. (2019). Teaching for Entrepreneurial Learning. Universal Journal of Educational Research, 7(8), 1744 – 1755.

Haara, F. O. & Jenssen, E. S. (2019). The Influence of Pedagogical Entrepreneurship in Teacher Education. Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford, UK: Oxford University Press.

Haara, Frode Olav (2018): Pedagogical Entrepreneurship in School Mathematics: An Approach for Students’ Development of Mathematical Literacy. International Journal for Mathematics Teaching and Learning.

Jenssen, Eirik S.; Haara, Frode Olav; Kårstein, Asbjørn (2018): Læring gjennom pedagogisk entreprenørskap.

Husabø, Eivind Standal (2017): Den entreprenørskapsorienterte skuleleiaren.

Haara, Frode Olav; Jenssen, Eirik S. (2016): Pedagogical entrepreneurship in teacher education – what and why? Tímarit um uppeldi og menntun.

Haara, Frode Olav; Jenssen, Eirik S.; Fossøy, Ingrid; Ødegård, Inger Karin Røe (2016): The ambiguity of pedagogical entrepreneurship - the state of the art and its challenges. Education Inquiry.

Meir om forskingsgruppa

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.

Forskergruppeleder

bilde av Frode Olav Haara

Frode Olav Haara

Førsteamanuensis

Eskil Nore Kveim

Solveig Bang