Samhandling for bedre folkehelse

Forskergruppen Samhandling for bedre folkehelse har fokus på koordinering av helse og omsorgstiltak på individuelt, organisatorisk, regionalt og nasjonalt nivå.

Folkehelse har som intensjon å forebygge sykdom og skade ved å fremme fysisk og mental helse gjennom bedre organisatoriske samfunnstjenester. FoU-programmet har hatt og har forskning knyttet til ulike områder og pasientgrupper.

Faglige forskningsprofiler har vært knyttet til brukermedvirkning, hovedsakelig for eldre med ulike kroniske lidelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste som trenger bedre samhandlede helsetjenester.

Målsetting:

 • Utvikle forskningsprosjekter som skaffer ekstern finansiering.
 • Programmet har som mål å styrke kompetanseutviklingen i HVL.
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis i bachelor-utdanningen, og styrke videreutdanningene i veien mot master gjennom metodeundervisning og vitenskapsteori.
 • Utvide forskningssamarbeid rundt kompetanseprogram i primær- og sekundærhelsetjenesten.

Pågående forskningsprosjekt

 • Widowhood, well-being and health in old age.
 • Suicide prevention in old age.
 • Recovery orientering i kommunale rus/psykiske helsetjenester.
 • Legemiddelgjennomgang i sykehjem.
 • Trygg bruk av psykofarmaka hos eldre.
 • Erfaringer med frafall fra videregående skole – en kvalitativ studie.
 • Forekomst av polyfarmasi.
 • Utprøving av sink-eddik løsning på sår med bakteriell biofilm.
 • Safety perceptions of assistive technology for elderly persons living at home (PhD prosjekt).
 • Shared decision-making (SDM) in healthy life centres in primary care (PhD prosjekt).
 • End of life care simulation – An intervention study using end of life care simulation to investigate nursing students' competence development (PhD prosjekt).
 • Exploring difference in hospital readmissions across municipalities – A comparative case study (PhD prosjekt).
 • Hvilken rolle og oppgaver skal pårørende ha overfor personen med demens. Personen med demens sitt perspektiv.
 • Pårørende til eldre med psykiske lidelser og deres situasjon og behov.
 • Sjukepleierstudentane sine erfaringar med å delta i eit forskingsprosjekt om eldre med psykiske lidingar.
 • Helsepersonell og pårørande sine erfaringar med samhandling om helsehjelp til heimebuande eldre med psykiske lidingar (PhD prosjekt).
 • KontaktNETT. IKT-støttet verktøy for nettverksbygging, læring og kommunikasjon for pårørende.
 • Hjemmeboende eldre med langkommet kreftsykdom.
 • Betingelser for pårørendeinvolvering - en metasyntese.
 • SimPad som aktivt læringsverktøy i sykepleielaboratoriet – en kvalitativ studie om bachelorstudenters erfaringer.
 • Varsling av uetisk praksis i sjukepleie.
 • Kvalitetssikring av praksis, klinisk læringsmiljø i kommunehelsetenesta.