Samhandling for bedre folkehelse

Forskergruppen fokuserer på koordinering og kvalitetsforbedring av helse og omsorgstjenester knyttet til tiltak på individuelt, organisatorisk, regionalt og nasjonalt nivå.

Folkehelse har som intensjon å forebygge sykdom og skade ved å fremme fysisk og psykisk helse. Vi forsker på ulike områder og pasientgrupper. Forskningsprosjektene er knyttet til samhandling, brukermedvirkning, eldre personer med ulike kroniske lidelser og tjenesteutvikling i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Målsetninger

  • Utvikle forskningsprosjekter i nært samarbeid med brukere og utøvere av helse- og sosialtjenester
  • Utvikle forskningsprosjektet som skaffer ekstern finansiering
  • Å styrke kompetanseutviklingen i HVL
  • Bidra til kunnskapsbart praksis i bachelor-utdanningen, og styrke videreutdanningene i veien mot master gjennom metodeundervisning og vitenskapsteori
  • Utvide forskningssamarbeid rundt kompetanseprogram i primær- og sekundærhelsetjenesten

Forskergruppeleder

bilde av Anne Lise Holm

Anne Lise Holm

Professor emerita