Forskingsutvalet

FoU-utvalet er rådgivande ovanfor fakultetsleiinga, og har mynde til avgjersle i enkeltsaker.

Høgskulen på Vestlandet har ambisjonar om universitetsstatus og utvalet vil ha ein viktig rolle i høve til denne ambisjonen.

Mandat

FoU-utvalet ved FHS skal bidra til å utvikle FHS sitt forsking-, utvikling- og innovasjonsarbeid. Utvalet skal bidra til at FHS har ein heilskapleg forsking-, utvikling- og innovasjons­strategi og ei samfunnsrelevant portefølje av forskingsmiljø som har høg kvalitet og som reflekterer FHS sin faglige profil og eigenart. Utvalet skal bl.a. gjennom kontakt med Utdanningsutvalet og PhD-utvalet på fakultetet sikre god kopling mellom FoU og utdanning i bachelor, master og ph.d. 

Utvalet skal fatte avgjersle i saker som er delegert frå dekan og gi råd til fakultetsleiinga i strategiske spørsmål knytt til FoU-utviklinga. Utvalet skal være ein arena for å diskutere politiske, strategiske, faglige og etiske sider ved forsking, utviklingsarbeid og innovasjon, og for å vurdere erfaringar og resultat. Utvalet skal sjølv initiere utgreiingar på dei områda utvalet finn nødvendig.

FoU-utvalet skal etter delegering frå dekan:

 • Fastsette kriterier for etablering, vidareføring og endring av forskarmiljø
 • Godkjenne, følge opp og evaluere forskarmiljø
 • Sørgja for at forskingsetikklova vert følgt på fakultetsnivå, og vera i dialog med HVL sitt forskingsetiske utval

FoU-utvalet er rådgivande overfor fakultetsleiinga i saker som gjeld:

 • Prinsipp for bruk og fordeling av stipendiatressursar og postdoktorressursar som er tildelt fakultetet
 • Prinsipp for bruk og fordeling av fakultetet sine strategiske midlar, inklusiv fordeling av smådriftsmidlar, innan FoU-området
 • Utvikling av FoU‐strategi og evt. underliggande strategiar (f.eks. forskings-formidlingsstrategi) i tråd med fakultetet sin strategi
 • Utvikling og evaluering av rammevilkår for forskings‐ og utviklingsarbeid, derunder:
  • Kriterier for tildeling av FoU‐tid
  • Kriterier for forskingstermin
  • Rutinar for oppfølging av redelighet og forskingsetikk
  • Rutinar for oppfølging av datahandtering og personvern i forsking
  • Kriterier for strategiske tiltak innan FoU‐området

 • Årsplaner og budsjett-tiltak som omhandlar FoU‐verksemda
 • Høyringsvar innanfor utvalets ansvarsområde
 • Fastsette kriterier og innstille kandidatar til forsking- og formidlingsprisene
 • Tiltak for å styrke den internasjonale forskingsaktiviteten ved fakultetet
 • Tiltak som kan auke den eksternfinansierte forskingsaktiviteten ved fakultetet
 • Tiltak for å utvikle forskargrupper og forskingsmiljø, og særleg på tvers av institutt og campus, men og på tvers av fakultet
 • Tiltak for å styrke ekstern samhandling med arbeids-, profesjons- og organisasjonsliv, regionalt og nasjonalt
 • Tiltak for å styrke forskingsbasert undervisning og studentdeltaking i forsking

Minst ein gong årleg skal FoU-utvalet ved FHS ha fellesmøte med Utdanningsutvalet og PhD-utvalet på fakultetet.

Samansetning

FoU-utvalet skal ha nødvendig forskingsstrategisk og forskingspolitisk kompetanse. Samtidig skal utvalet ha eit heilskapleg blikk for fakultetet si verksemd på FoU-området, og kjennskap til overordna FoU-arbeid ved HVL.

FoU-utvalet skal ha følgjande samansetning:

 • Prodekan for forsking (leiar)
 • Tre representantar frå fakultetet sine UF‐tilsette (ein frå kvart institutt)
 • Ein representant frå sentra knytt til FHS
 • Ein representant frå midlertidige UF-tilsette i rekrutteringsstillingar (stipendiat/postdoktor)
 • Ein representant for masterstudentane
 • Ein ekstern representant

Utvalet må totalt sett:

 • representere ulike forskingsfelt
 • ha erfaring frå interne/eksterne forskingsutval/komite
 • ha erfaring med forskingsleiing
 • ivareta mangfald (junior/senior UF-tilsette, kjønn m.m.)

Medlem i FoU-utvalet skal ha personlig vara. FoU-utvalet vel nestleiar som er utvalets vara leiar. 

Sekretærfunksjonen vert ivaretatt av forskingsadministrasjonen FoU ved fakultetet/HVL.

Oppnemning/val av representantar

 • Dekan oppnemner ekstern representant (prodekan for forsking er forslagsstiller)
 • Dekan oppnemner UF-tilsette (prodekan for forsking og instituttleiarane kjem med forslag)
 • Dekan oppnemner dei midlertidige UF-tilsette for to år av gangen (prodekan for forsking og instituttleiarane er forslagsstillare)
 • Studentane vel sine representantar for eit år av gangen

Samansetning av utvalet skal være i samsvar med reglene i Likestillingslovens § 21 om representasjon av begge kjønn i utval.

Funksjonstid

Utvalet si funksjonstid er frå 1. april 2018 til 31. juli 2021, men kan justerast som følge av vedtak i universitetsstyret som angår organisering av fakultetet. Med unntak av student-representantar og dei midlertidige UF-tilsette vert utvalsmedlemmer oppnemnt for same periode. Dersom medlemmer fell frå i perioden, skal dekan erstatta desse i samsvar med utvalet si samansetning.

Samansetning er fastsatt av dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitskap 27. mars 2018 og mandat 10. april 2018.

Utvalet sine medlemmer er oppnemnt for perioden 1. april 2018 til 31. juli 2021, med unntak av studentrepresentant og dei midlertidige UF-tilsette som berre er oppnemnt for hhv. eitt og to år (frå 1. april 2018).

Medlemmar

Leiar

UF-tilsette

 • IHF: Professor Liv Heide Magnussen, vara: førsteamanuensis Hanne Tuntland
 • IVD: Professor Ole Bjørn Rekdal, vara: førsteamanuensis Magne Mæhle
 • IHO: Professor Christine Øye, vara: professor Marit Graue

Senterrepresentant

 • Professor Frode Fadnes Jacobsen, SOF-V
 • Vara: forskar Marit Solheim, Senter for helseforsking

Stipendiat/postdoktor

 • Kjell Einar Barsnes

Student

 • Yannick Borese van Groenou

Det vert ikkje valt varamedlem for studentane el. stipendiaten.

Eksternt medlem

 • Professor Margreth Grotle, OsloMet, Fakultet for helse

Utvalgssekretær:

 • Forskingrådgjevar Solveig Lund Witsø