Praksis i faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag

I løpet av alle tre studieåra skal du gjennomføre 70 dagar rettleia og vurdert praksis.

Om praksis og korona hausten 2021

  • Saman med praksisstadane planlegg vi å gjennomføre praksis hausten 2021 som normalt.
  • Studentar som er i praksis vert sett på som tilsette og skal følge rettleiar for smittevern på linje med tilsette.
  • Hald deg oppdatert i Canvas og på praksisnettsida for di utdanning.

Sjå også Utdanningsdirektoratet sine nettsider for oppdatert informasjon om koronatiltak i skule og barnehage.

Før praksisstart må du lese 

Du må også vere kjend med studieplanen for 2021/2022.

Tildeling av praksisplass

  • Til skulepraksis 1. og 2. studieår vil du bli tildelt praksisplass av Høgskulen på Vestlandet.
  • I spesialpedagogisk praksis må du rekne med å bu vekke i praksisperioden.
  • I frivillig idrettsliv vil du få moglegheit til å kome med ønske om praksisplass. Om du får ønsket oppfylt vil vere avhengig av tilgjengelege praksisplassar på studiet.

Praksisperiodar og møte studieåret 2021-2022

1. studieår:
Haust: veke 39-40 og 42-47, punktpraksis tysdagar og torsdagar
Førebuande møte fredag 24. september klokka 13-14.15
Vår: veke 4-8 og 10-12, punktpraksis tysdagar og torsdagar 
Førebuande møte tysdag 25. januar 2022

2. studieår:
Haust: veke 40 og 42-45 i vidaregåande skule
Førebuande møte tysdag 21. september.
Vår: Skuledeltaking i grunnskule i veke 18

3. studieår:
Haust: Skuledeltaking i veke 36 og praksis i frivilleg idrettsliv i veke 38
Vår: Spesialpedagogisk praksis i veke 3

Planlegging av praksis

Du vil få informasjon i forkant av kvar praksisperiode om korleis den skal planleggast.

Vurdering av praksis

Praksisrettleiar skal fylle ut skjema for sluttvurdering. Nedanfor finn du skjemaet som skal brukast ved dei ulike studieåra. 

Innlevering av skjema for sluttvurdering skal gjerast av studenten i Wiseflow. Les meir om innlevering av vurderingsskjema her.

Evaluering etter praksis

Etter praksis setter vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med praksiskoordinator: Randi Gausemel

Dette bør alle kjenne til: