Hopp til innhald

KJE117 Ølbrygging som næringsmiddelindustri

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Valgfag for utdanningene ved Institutt for bio- og kjemiingeniørfag (IBK), Institutt for elektro (IE) og Institutt for maskin og marin (IMM).

Antall studieplasser på kurset KJE117 er 24, hvorav en kvote på 8 studieplasser er tiltenkt studenter fra hvert av de tre instituttene som bidrar i faget. Dersom flere studenter ønsker å ta faget vil utvelgelsen skje ved loddtrekning. Dersom et institutt ikke fyller sin kvote vil de resterende studieplassene bli tildelt de andre to instituttene.

 

Dette valgfaget fokuserer på ulike ingeniørkonsepter innenfor ølbrygging. Faget er et samarbeid mellom tre institutter (IE, IMM og IBK). Dette gjenspeiles også i fagområdene som dekkes: Kjemi/biokjemi, reguleringsteknikk, kjemiteknikk og materiallære.

Faget gir et godt innblikk i relevant kjemi/bioteknologi og tar for seg ølets bestanddeler og hvordan disse virker sammen. I tillegg gir faget, gjennom prosessen ølbrygging, kunnskap om reguleringsteknikk, sensorteknologi og signalprosessering, utvalgte emner innen materiallære samt enhetsoperasjoner som væskestrømning i rør, omrøring og blanding, filtrering og varmeoverføring. Det gjennomføres også relevant laboratorieaktivitet i faget hvor studentene får erfaring med å brygge sitt eget øl.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emnet vil studenten ha:

Kunnskaper

 • Ha kjennskap til alle trinnene i ølbryggingsprosessen.
 • Kunne beskrive hovedtrinnene for ølbryggingsprosessen - fra råstoffer til ferdig produkt på flaske.
 • Kunne angi de viktigste kvalitetsparametrene for øl.
 • Kunne beskrive hvilken funksjon humle, malt, gjær, vann og tilsetningsstoffer har for øl.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om prosessregulering, sensorteknologi, signalprosessering og signalpresentasjon nyttet i næringsmiddelindustri.
 • Ha en forståelse for relevante emner innen kjemiteknikk og hvordan disse kan knyttes til ølbryggingsprosessen.

Ferdigheter

 • Kunne brygge sitt eget øl.
 • Utføre og tolke enkle kvalitetstester (ABV, IBU, EBC).
 • Kunne skille mellom sekvensiell og lineær regulering samt kunne identifisere de viktigste elementene i reguleringssystemer
 • Kunne vurdere egenskaper til ulike temperatur, væskenivå og strømningsmålere opp mot hverandre
 • Kunne omforme fra resistans til spenning, samt forstå prinsippene for forsterkning av signaler
 • Kunne lage et enkelt program i LabVIEW som presenterer måledata og styrer pådrag til prosessen
 • Kunne utføre beregninger knyttet til relevante enhetsoperasjoner som varmeoverføring (koking, avkjøling, fordamping, varmeveksling), omrøring/blanding, transport/pumping av fluid/suspensjon, filtrering og strømning gjennom granulært sjikt.

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Ha innsikt i en viktig og tradisjonell næring.
 • Kunne bidra til valg av måle- og reguleringsprinsipp i ulike næringsmiddelanlegg.
 • Kunne vise til praktiske bruksområder innen ølproduksjon der konkrete problemstillinger kan løses v.h.a. kunnskap innen kjemiteknikk.

Krav til forkunnskaper

Studenter som tar faget må ha bestått 90 stp. på sitt studieprogram.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende 6 semestrene etter godkjenningen.

4 godkjente obligatoriske innleveringer (en i hvert emne).

1 godkjent labrapport.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler