Hopp til innhald

MAMET500 Vitenskapsteori, etikk og metode

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

I dette emne skal studentene tilegne seg en grundig forståelse av sentrale vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske problemstillingetr i helse- og sosialfagene. Vitenskapsteoridelen diskuterer vitenskapene/fagdisisplinene sine grunnforutsetninger, og hvilke typer av kunnskap som blir produsert innenfor de ulike disiplinene. Studentene skal tilegne seg innsikt i kvalitativ og kvantitativ metode, og i ulike kvantitativt og kvalitativt orienterte metodologier og forskningsdesign. Aktuelle problemstillinger fra egen yrkesbakgrunn eller annen relevant sosial praksis vil bli tematisert og diskutert for å vise hvordan ulike forskningsdesign gir ulike bidrag til ny kunnskap. Emnet bidrar til utvikling av kunnskaper i forskningsetikk og etiske problemstillinger knyttet til det å forske på, og jobbe med, mennesker.

Emnet kan gå over ett eller to semestre.

Sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og begreper i human- og samfunnsvitenskapene, og i helsefagene. Forholdet mellom kunnskapsbegrep og metodologi og metode. Grunnleggende karakteristika, styrker og svakheter ved sentrale kvantitativt og kvalitativt orienterte forskningsdesign.

Generell introdusjon til:

 • kvalitativ og kvantitativ metode
 • etnografi, fenomenologi, fortolkende beskrivelser, grounded theory, aksjonsforskning, tekstanalyse
 • RCT, kohort studier, kasus-kontrollstudier, tverrsnittstudier, registerstudier
 • systematiske oversikter
 • forskningsetikk og kildebruk

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og

generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og kjennskap til vitenskapsteoretiske debatter
 • har inngående kunnskap om ulike forskningsdesign og deres styrker og svakheter
 • har inngående kunnskap om sentrale forskningsetiske problemsstillinger og begreper som har relevans for helse- og sosialfag

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til det mest egnede forskningsdesign for ulike typer forskningsspørsmål
 • kan anvende og vurdere egnete metoder for datainnsamling, dataanalyse og resultatpresentasjon
 • kan identifisere og drøfte vitenskapsteoretiske posisjoner i ulike typer forskning

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan kritisk og selvstendig analysere og reflektere over forholdet mellom teoretisk utgangspunkt, problemstilling, empiriske funn og ny kunnskap
 • kan analysere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger
 • kan analysere og reflektere over vitenskapsteoretiske problemstillinger

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er nettbasert, og det kreves god internett tilgang og mulighet for å kommunisere via nettmøter. Arbeidsformer er gruppearbeid og diskusjon, individuelt arbeid, selvstudium, undervisningsvideoer, quiz og samarbeidende læring (peer-rewiewing).

Studiestøttesystemet som brukes er itslearning eller canvas; her logger studentene seg på og introduseres til faglig innhold, studentaktiviteter og fremdriftsplan. Studenten vil motta og levere oppgaver på itslearning, og den vil også kommunisere med både medstudenter og lærere via denne læringsplattformen. Det vil bli avholdt regelmessige nettmøter/videokonferanser. For å delta på møtene trenger studenten mikrofon, høyttaler og webkamera.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke ved fulltidsstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Totalt 6 skriftlige gruppearbeid fordelt med 2 hver innen tema forskningsetikk og kvalitativ metode, kvantitativ metode og vitenskapsteori og forskningsetikk.

Hvert gruppearbeid består av:

 1. gruppebesvarelse 2 sider. Referanseliste kommer i tillegg til disse to sidene.
 2. tilbakemelding på medstudenters gruppearbeid (peer review).

Arbeidskravene er gyldige i påfølgende semester.

Vurderingsform

Individuell hjemmeoppgave

Omfang: 3500 ord +/-10%

Vurderingsuttrykk:

Bestått/Ikke bestått

Ny eksamen

Ved ikke bestått leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen begrensninger

Mer om hjelpemidler