Hopp til innhald

DAT103 Datamaskiner og operativsystemer

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Faget skal gi innsikt i virkemåten for datamaskiner. Studentene skal få grunnleggende kunnskaper om hvordan en datamaskin sine ressurser best kan organiseres og administreres. Disse kunnskapene skal danne grunnlag for bruk, evaluering og drift av eksisterende operativsystemer. Faget gir også brukerkunnskap om Unix operativsystem og en innføring i skallprogrammering.

Innhold

 • Datamaskinen sin virkemåte, med vekt på CPU.
 • Digitalteknikk, spesielt adresseringsteknikker
 • Maskininstruksjoner
 • Cache-teknikk (hurtiglager)
 • Demonstrasjon av assembly-program i debug-modus
 • Datamaskinen sin bruk av registre, minne, buss-system og avbrudd under utførelsen av program
 • Oversikt over forskjellige typer operativsystemer
 • Intern struktur i operativsystemer
 • Administrasjon av prosesser
 • Samtidige prosesser og tråder
 • Synkronisering og semaforer
 • Vranglås
 • Kjøreplanalgoritmer
 • Operativsystem sin administrasjon av indre lager, bakgrunnslager og bruk av virtuelt lager
 • Systemkall og systemprogrammer
 • UNIX-skallkommandoer
 • Skallprogrammering

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

 • Beskrive datamaskinen sin virkemåte og dens hovedkomponenter
 • Beskrive intern struktur i operativsystemer
 • Beskrive virkemåten til enklere assembly-program

 • Bruke UNIX-skallkommandoer og skrive programkode for enkle skallprogram
 • Bruke operativsystemtjenester i egne programmer

 • Finne og benytte informasjon fra relevante kilder for å løse konkrete problemer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ING102 Ingeniørfaglig innføringsemne for data og MAT101 Diskret matematikk og programmering, eller tilsvarende emner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 øvinger som alle må være innlevert til fastsatte frister og godkjente før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Oversikt over Unix-kommandoer utdelt i kurset.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD077 - Datamaskiner og operativsystemer - Reduksjon: 10 studiepoeng