Hopp til innhald

MAMET500 Vitenskapsteori, etikk og metode

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

I dette emne skal studentene tilegne seg en grundig forståelse av sentrale vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske problemstillingetr i helse- og sosialfagene. Vitenskapsteoridelen diskuterer vitenskapene/fagdisisplinene sine grunnforutsetninger, og hvilke typer av kunnskap som blir produsert innenfor de ulike disiplinene. Studentene skal tilegne seg innsikt i kvalitativ og kvantitativ metode, og i ulike kvantitativt og kvalitativt orienterte metodologier og forskningsdesign. Aktuelle problemstillinger fra egen yrkesbakgrunn eller annen relevant sosial praksis vil bli tematisert og diskutert for å vise hvordan ulike forskningsdesign gir ulike bidrag til ny kunnskap. Emnet bidrar til utvikling av kunnskaper i forskningsetikk og etiske problemstillinger knyttet til det å forske på, og jobbe med, mennesker.

Emnet kan gå over ett eller to semestre.
Sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og begreper i human- og samfunnsvitenskapene, og i helsefagene. Forholdet mellom kunnskapsbegrep og metodologi og metode. Grunnleggende karakteristika, styrker og svakheter ved sentrale kvantitativt og kvalitativt orienterte forskningsdesign.

Generell introdusjon til:

 • kvalitativ og kvantitativ metode
 • etnografi, fenomenologi, fortolkende beskrivelser, grounded theory, aksjonsforskning, tekstanalyse
 • RCT, kohort studier, kasus-kontrollstudier, tverrsnittstudier, registerstudier
 • systematiske oversikter, implementeringsstudier
 • forskningsetikk og kildebruk

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og kjennskap til vitenskapsteoretiske debatter
 • har inngående kunnskap om ulike forskningsdesign og deres styrker og svakheter
 • har inngående kunnskap om sentrale forskningsetiske problemsstillinger og begreper som har relevans for helse- og sosialfag

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til det mest egnede forskningsdesign for ulike typer forskningsspørsmål
 • kan anvende og vurdere egnete metoder for datainnsamling, dataanalyse og resultatpresentasjon
 • kan identifisere og drøfte vitenskapsteoretiske posisjoner i ulike typer forskning

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan kritisk og selvstendig analysere og reflektere over forholdet mellom teoretisk utgangspunkt, problemstilling, empiriske funn og ny kunnskap
 • kan analysere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger
 • kan analysere og reflektere over vitenskapsteoretiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Studierett ved masterstudier ved Fakultet for helse- og sosialvitskap 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er nettbasert, og det kreves god internett tilgang og mulighet for å kommunisere via nettmøter. Arbeidsformer er gruppearbeid og diskusjon, individuelt arbeid, selvstudium, undervisningsvideoer, quiz og samarbeidende læring (peer-rewiewing).

Studenten vil motta og levere oppgaver i Canvas, og den vil også kommunisere med både medstudenter og lærere via denne læringsplattformen. Det vil bli avholdt regelmessige nettmøter/videokonferanser. For å delta på møtene trenger studenten mikrofon, høyttaler og webkamera.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke ved fulltidsstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Totalt 6 skriftlige gruppearbeid fordelt med 2 hver innen tema forskningsetikk og kvalitativ metode, kvantitativ metode og vitenskapsteori og forskningsetikk.

Hvert gruppearbeid består av:

 1. gruppebesvarelse inntil 1200 ord +/-10%
 2. kritisk vurdering av medstudenters gruppearbeid

Arbeidskravene er gyldige to påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Individuell hjemmeoppgave med et omfang på 3500 ord +/-10%

Vurderingsuttrykk
Bestått/Ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen begrensninger

Mer om hjelpemidler