Hopp til innhald

INGB084 Kvalitets- og sikkerhetsledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Teoretisk undervisning i kvalitetssystemer, standarder og regelverk, Kvalitetsverktøy og metoder. Forebyggende sikkerhetsarbeid, sikkerhetsfilosofi, årsaksanalyser, skadestatistikker, sikkerhetsstyring og ledelse. Sannsynlighet og frekvens, akseptkriterier, pålitelighet, driftssikkerhet og risikoanalyser.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten:

 • Kan redegjøre for relevant standarder, kvalitetssystemer, kvalitetsledelse og problemstillinger knyttet til disse. Problemløsningsprosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet HMS med spesiell vekt på Sikkerhet.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdets metoder og regelverk.
 • Har kunnskaper om fagområdets utvikling, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

 

- Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Kan utarbeide kvalitetskontrollsystemer og argumentere for sine valg.
 • Kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Behersker relevante faglige uttrykksformer og verktøy

 

- Kompetanse:

Studenten:

 • Anvende relevant fagkunnskap og prosjektarbeid på en profesjonell måte ut mot næringslivet.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med faglige krav og retningslinjer.
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig.
 • Kan presentere sitt arbeid muntlig og skriftlig.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet (bedriftskontakt, gruppearbeid) og kan gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan redegjøre for nytenking og innovasjonsprosesser.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Systematisk HMS-arbeid og Teknisk sikkerhet i prosessindustrien.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og prosjektarbeid. Prosjektoppgaven tilpasses de ulike studieretningene, for eksempel mot maritim virksomhet, offshore, offentlig virksomhet eller produksjonsbedrift/prosess.

Emnet undervises med intensivuker og sjølstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Del 1: Prosjektrapport, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Muntlig eksamen, 20 minutter, teller 20 % på endelig karakter.

Del 3: Skriftlig eksamen, 2 timer, teller 30 % på endelig karakter.

Prosjektarbeidet studentene gjør skal resultere i en prosjektrapport. Muntlig presentasjon består av presentasjon av prosjektoppgaven med muntlig eksaminasjon av sensorene.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Alle delene må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen, skriftlig: Ingen hjelpemidler tillatt.

Skoleeksamen, muntlig: Alle skrevne og trykte hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler