Hopp til innhald

MAS306 Termiske maskiner og hybride systemer

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Termiske maskiner, som omhandler forbrenningslære og varmekraftmaskinenes teoretiske og virkelige prosesser. Det gis en kort oversikt over stempelmotorer, gassturbiner og dampkjeler ang. oppbygging og virkemåte, samt om avgass-utslipp, -målinger og -rensing. Spesielt omhandles spillvarme-utnyttelse og kombinasjoner med andre maskintyper, hybridisering.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS306 Termiske maskiner og hybride systemer har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Forklare virkemåten for en stempelmotor og en gassturbin.
  • Forklare forskjell i og grunnprinsipper av hybride fremdriftssystemer
  • Beskrive noen avgassutslipp som forekommer fra en termisk maskin.
  • Forklare hva som menes med en varmebalanse er og hvordan spillvarmen fra en termisk maskin kan utnyttes.

Ferdigheter

  • Beregne tetthet og brennverdi for en gass ut fra en gitt sammensetning og angitt metode.
  • Beregne brennstofforbruk ut fra avgitt effekt, virkningsgrad og brennverdi.
  • Beregne energistrømmer ut fra varmebalanse i %, brennstofforbruk og brennverdi.
  • Anvende oppgitt metode til å regne om et gitt avgassutslipp fra ppm til g/kWh.

Generell kompetanse

  • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide med prosjekt i grupper. 

Krav til forkunnskaper

Bestått MAS117 Termodynamikk

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomgått 2. år ved Ingeniørutdanningen. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, demonstrasjoner i lab, skriftlige innleveringer. 

Obligatorisk læringsaktivitet

5 skriftlige innleveringsoppgaver og 4 av disse må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.     

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Disse hjelpemidlene er tillatt:

- forelesningsnotater fra faglærer

- tekniske tabeller (alle typer)

- enkel kalkulator av den typen som er godkjent ved HVL  

Mer om hjelpemidler