Hopp til innhald

NAB2015 Metode for Nautikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studentene skal få en grunnleggende innføring i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Gjennom forelesninger og praktiske øvelser får studentene en grunnleggende innføring i planlegging- og gjennomføring av kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger og metoder. Emnet passer for alle, men er godt tilpasset studenter som skal skrive bacheloroppgave i nautikk påfølgende semester.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene skal:

Ha oversikt over de ulike trinnene i en forskningsprosess.

Ha kunnskaper om ulike typer forskningsdesign, både kvantitative og kvalitative.

Ha kunnskaper om grunnleggende datainnsamlings- og analysemetoder, både kvalitative og kvantitative.

Ferdigheter:

Kunne definere forskningsspørsmål og vite hvordan man kan foreta avgrensinger samt definere relevante begreper og problemer.

Kunne reflektere om mulighetene for generalisering, samt diskutere problemstillinger omkring validitet og reliabilitet, feilkilder og feiltolkninger i empirisk baserte studier.

Kunne velge metodisk tilnærming for empirisk analyse av ulike problemstillinger.

 

Generell kompetanse:

 

Studentene skal få en innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Studentene skal kunne reflektere omkring forskningsetikk. De skal kunne vurdere alternative kvalitative og kvantitative forskningsdesign og metoder.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsning

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen,

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØKB031 - Samfunnsvitenskapleg metode - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØKB2031 - Samfunnsvitenskapleg metode - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØKB2103 - Samfunnsvitenskapleg metode - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØKB2124 - Samfunnsvitskapleg metode - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING1013 - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • NAB1008 - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • INGB1004 - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • NAB011 - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • RØRKO1004 - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING1005 - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING1005 - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • INGB037 - Matematikk 1 og statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ØKB1114 - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • NAB2012 - Metode for Nautikk - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØMO111 - Samfunnsvitskapleg metode - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • BØA115 - Statistikk for økonomar - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • NABP4003 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 2 studiepoeng