Hopp til innhald

DAT110 Distribuerte systemer og nettverksteknologi

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Omtrent alle IT-systemer består av programvarekomponenter som er distribuert mellom datamaskiner og andre enheter som kommuniserer via Internett-teknologi. Eksempler på dette kan være Cloud Computing og Internet of Things.

Distribuerte systemer er avhengige av kommunikasjon, synkronisering og deling av ressurser mellom enheter. Realiseringen av skalerbare, feil-tolerante og sikre distribuerte systemer krever avanserte abstraksjoner, algoritmer og protokoll-programvare.

Kurset dekker prinsipper og modeller for distribuerte systemer, og hvordan disse er implementert i programvare ved bruk av abstraksjoner og TCP/IP nettverksteknologi.

Innhold

 • Modeller for distribuerte systemer, kommunikasjon og synkronisering.
 • Distribuerte algoritmer for feil-tolerante beregninger, data-replikering, gruppekommunikasjon, horisontal skalering og konsensus.
 • Flertrådet og parallell programmering for distribuerte systemer, programmering med sockets, streams og web-services.
 • TCP/IP nettverk med vekt på IPv4/IPv6, transport, web sockets og applikasjonslag-protokoller.
 • Plattformer og protokoller for IoT, maskin-til-maksin-kommunikasjon, MQTT, CoAP og RPL.
 • Protokollspesifikasjon, syntaks, semantikk og timing for å bygge samarbeidende systemer.
 • Modellering og testing av distribuerte systemer og protokoll-programvare.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare utfordringer, grunnleggende system- og kommunikasjonsmodeller for distribuerte systemer
 • Beskrive virkemåten til grunnleggende algoritmer for å utvikle feil-tolerante og skalerbare distribuerte systemer
 • Beskrive lagene, protokollene og tjenestene i TCP/IP protokoll-stakken.
 • Forstå programmeringsabstraksjoner som brukes for å implementere distribuerte systemer og protokollprogramvare

Ferdigheter

 • Bruke programmeringsabstraksjoner, rammeverk og plattformer for å implementere distribuerte systemer i en Cloud Computing- og IoT-kontekst.
 • Implementere distribuerte algoritmer basert på tjenestene gitt av TCP/IP- og mellomvare-bibliotek.
 • Utforme, implementere og teste samarbeidende protokollprogramvare basert på protokoll-spesifikasjoner.
 • Konstruere og simulere kjørbare modeller av distribuerte systemer.

Generell kompetanse

 • Anvende modellerings- og valideringsteknikker i utvikling av distribuerte programvaresystemer
 • Vurdere egnethet, begrensninger og behov for parallell programmering, distribuerte algoritmer og TCP/IP nettverk i programvareutvikling.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT103 Datamaskiner og operativsystemer og DAT108 Programmering og webapplikasjoner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og labøvinger kombinert med praktiske programmeringsoppgaver i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4-6 prosjektoppgaver, quiz'er og en prosjektrapport må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Oppgaver på skriftlig eksamen kan være på engelsk.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Dersom eksamen blir avholdt på digitalt eksamenssystem, må studentene medbringe egen PC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Ved eksamen på PC skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler