Hopp til innhald

ING270 Elektrisitet, magnetisme og halvleder teknologi

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet dekker de delene av fysikken som kreves for å være kvalifisert for opptak til et masterstudium som gir tittelen sivilingeniør (siv.ing.), for studenter på byggingeniør, data og kjemiingeniør.

Det skal gi et bredere faglig grunnlag i fysikk slik at kandidaten kan anvende sine ferdigheter i fysikk i utvikling av løsninger for ingeniørproblemstillinger.

Innhold

Elektrostatikk, kondensatorer, elektriske kretser, RC krstser, magnetisme, elektromagnetisk induksjon, halvlederteknologi (dioder, transistorer, forsterkere), solcelleteknologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskaper om grunnleggende prinsipper i elektrisitet, magnetisme, halvlederteknologi og solcelleteknologi.

Ferdigheter

Studenten kan modellere ved å anvende grunnleggende fysikkprinsipper, metoder og utvikle kreative løsninger for praktiske problemer.

Generell kompetanse

  • Studenten forstår de fysiske prinsippene, tankemåte, metoder og løsninger for å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger.
  • Studenten har forståelse for elektromagnetisme som kan gi grunnlag for videre utdanning.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende mekanikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og gruppeøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Én skriftlig obligatorisk innlevering.

Arbeidskravet må være gjennomført til fastsatt frist og godkjent for at studenten skal få å gå opp til eksamen. 

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer. Karakterskala A-F, der F til svarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebok.

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorar er: Casio fx-82 (Alle typar: ES, ES Plus, EX Solar, etc).

Mer om hjelpemidler