Hopp til innhald

MAS142 Statikk og fasthetslære

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studentene skal få innsikt i og forståelse for grunnleggende lover og prinsipper i statikk og fasthetslære. Dette gir grunnlag for andre tekniske fag. Faget består av to moduler; Modul I Statikk og modul II fasthetslære. Disse er integrert i hverandre.

Modul I: Statikk

Kraften som fundamentalt prinsipp i mekanikken. Kraftsystemer, opplagringssystemer, likevekt for krefter og momenter. Statisk bestemte konstruksjoner i planet, fagverk, leddkonstruksjoner. Friksjon. Tyngdepunkt, flaters første og annet arealmoment. Kraft og momentdiagrammer.

Modul II: Fasthetslære

Hookes lov. Spenninger på grunn av aksialkraft, skjærkraft, bøyemoment og vridning samt kombinasjoner av disse. Bøyningsdeformasjoner. Knekking.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS142 Statikk og fasthetslære har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Identifisere og beregne krefter og momenter i enkle mekaniske konstruksjoner.
 • Identifisere og beregne spenninger og deformasjoner som opptrer i konstruksjoner  
 • Se sammenhengen mellom eksterne krefter og momenter som igjen leder til spenninger og deformasjoner i mekaniske konstruksjoner

Ferdigheter

 • Beskrive krefter som virker på konstruksjoner
 • Analysere spenningstilstand i enkle konstruksjoner
 • Beregne utbøying i enkle konstruksjoner
 • Dimensjonere enkle konstruksjoner
 • Anvende grunnleggende sammenhenger mellom fysikk og ingeniørstudier

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å få tilgang til eksamen:

 - 4 obligatoriske innleveringer skal være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

 - Obligatorisk oppmøte på laboratorieøvinger (2 av 2). Laboratorierapporter skal være godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer og aktivitet fra laboratorieøvinger er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS100 - Statikk og fastheitslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2054 - Statikk og fastleikslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • LOA712 - Mekanikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2028 - Statikk og fastleikslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2013 - Statikk og fasthetslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2111 - Statikk og fastleikslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2116 - Fastleikslære og maskinkonstruksjon - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • MAS160 - Mekanikk og fastleikslære - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAS149 - Statikk og fastleikslære - Reduksjon: 10 studiepoeng