Hopp til innhald

MAT101 Diskret matematikk 1

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en innføring i diskret matematikk som er aktuell for dataingeniører. Det vil også bli lagt vekt på hvordan matematikk blir representert og brukt i datamaskiner.

Innhold

 • Boolsk algebra
 • Tall og tallsystemer
 • Mengdelære, relasjoner
 • Grafer
 • Funksjoner (både matematisk og som metoder i et programmeringsspråk)
 • Induksjon (matematisk og strukturell)
 • Rekursjon
 • Enkel bevisførsel (utsagns- og predikatlogikk, slutningsregler)
 • Representasjon av hel- og flyttall i en datamaskin
 • Modulregning  
 • Samenhengen mellom funksjoner og programmering

Læringsutbytte

Ved fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for hvordan tall representeres i en datamaskin
 • forklare bruk av matematisk notasjon for boolsk algebra, mengdelære og funksjoner
 • gjøre rede for hvordan grafer brukes og forklare algoritmer i grafteori

Ferdigheter

 • gjennomføre et enkelt matematisk bevis
 • implementere matematiske løsninger i et programmeringsspråk
 • løse problemer uttrykt ved hjelp av grafer

Generell kompetanse

 • ha en forståelse for samspillet mellom matematikk og datamaskiner som er nødvendig for videre faglig utvikling
 • foreta grundige og presise logiske resonnementer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktiske programmerings- og regneøvelser alene og i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell ny eksamen påfølgende semester.

Ved ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • FOA154 - Diskret matematikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FOA180 - Diskret matematikk I og lineær algebra - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOD065 - Diskret matematisk programmering - Reduksjon: 5 studiepoeng