Hopp til innhald

MGBPRO101 Profesjonsemne 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Profesjonsundervisningen i GLU 1-7 består av et emne som skal dekke ulike fagovergripende tema pr. studieår. Denne emneplanen gjelder for profesjonsundervisningen i 1. studieår.

Fagovergripende tema 1. studieår

1. Estetiske læreprosesser

Estetiske læreprosesser vektlegger kroppslige, følelsesmessige og kognitive opplevelser og vurderinger som grunnleggende for å skape og uttrykke sin forståelse av lærestoffet.

Aktive, undrende og utforskende prosesser står sentralt i dette arbeidet, og forutsetter lærerens evne til å tilrettelegge for kreative, improvisatoriske og fortolkende undervisningsprosesser.

Studentenes kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunisere utvikles gjennom estetisk form. Studentene trenes i å tilrettelegge for elevers skapende læring, som kan være med å utvikle elevenes selvbilde og identitet.

Den skapende interaksjon mellom elevene og mellom lærer og elev, er med på å fremme et godt lærings- og klassemiljø.

2. Profesjonsetikk

Den profesjonelle lærer skal være godt kjent med etiske normer og prinsipper som gjelder gjennom utøvingen av yrket.

Å kjenne igjen en etisk utfordring og å kunne arbeide aktivt med denne er en forutsetning for god yrkesutøvelse som gir gode vilkår for læring hos eleven. Å være en profesjonell, bevisst lærer krever kjennskap til ulike etiske perspektiver, og at en kan anvende disse systematisk i refleksjon og behandling av yrkesetiske dilemma.

3. Medborgerskap

Medborgerskap er et flertydig begrep som omfatter både juridisk status (statsborgerskap) og deltakelse i sosiale sammenhenger, demokratiske prosesser og i organisasjoner på ulike nivå og i ulike sektorer i samfunnet. Medborgerskap innebærer at en person blir regnet med og med rette kan regne seg selv som et fullverdig medlem av samfunnet. En kan skille mellom opplæring om demokratisk deltaking (kunnskap), opplæring for demokratisk deltakelse (holdninger) og opplæring gjennom demokratisk deltakelse.

Medborgerskap i skolen handler om å leve sammen i fellesskap, fremme forståelse for ulikheter i kultur og verdier. Likeverdig deltakelse, inkludering og myndiggjøring har mye å si for utviklingen av et godt psykososialt miljø. Kunnskap og kompetanse om elevmedvirkning og elevansvar i skolehverdagen kan fremme medborgerskap ved at elevene bidrar, deltar og samhandler i skolehverdagen.

Anbefalt litteratur: Komplementerende kunnskap i grunnskolelærerutdanningene Eilifsen, Margareth; Risøy, Bodil Kjesbo, Universitetsforlaget 2021, Totalt omfang: 200 s.

Læringsutbytte

1. Estetiske læreprosesser

Kunnskaper:

Studenten skal ha kjennskap til og erfaring med

 • ulike innfallsvinkler til den estetiske dimensjonen
 • lærerens betydning for elevers forståelse av estetiske læreprosesser
 • konkrete verktøy og metoder for slik læring i skolen.

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne lede estetiske læreprosesser der kollektive skapende prosesser står sentralt.
 • kunne legge til rette for helhetlig læring ved å ta i bruk virkemidler, verktøy og metoder knyttet til estetiske læreprosesser.
 • kunne fremme dybdelæring gjennom den estetiske dimensjonen.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan lede estetiske læreprosesser som fremmer helhetlig kroppslig, følelsesmessig og kognitiv læring.

2. Profesjonsetikk

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om

 • grunnleggende yrkesetiske retningslinjer, for eksempel slik de kommer til uttrykk i Lærerprofesjonens etiske plattform utarbeidet av Utdanningsforbundet.
 • det asymmetriske forholdet som en lærer-elevrelasjon innebærer og betydningen av å være en rollemodell.

Ferdigheter

Studenten

 • skal kunne identifisere ei yrkesetisk utfordring i in pedagogisk situasjon eller tekst.

Generell kompetanse

Studenten

 • skal kunne være bevisst den etiske dimensjonen i undervisningsplanlegging.

3. Medborgerskap

Kunnskaper 

Studenten

 • har innsikt i sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet.
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til minoritets- og majoritetsperspektiv, fordommer og ulike former for diskriminering.
 • har kunnskap om demokrati og medborgerskap som tverrfaglig emne i skolens læreplan

Ferdigheter

Studenten

 • skal utforske egne holdninger og verdier knyttet til lærerrolle og utøvelse av yrket
 • skal kunne identifisere dilemma og asymmetriske maktforhold i skolekontekster.

Generell kompetanse 

Studenten

 • har innsikt i yrkesetiske og didaktiske problemstillinger knyttet både til demokratisk deltakelse. medborgerskap og formidling av skolens verdigrunnlag.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer i klasser, større grupper, digitalt og på ulike læringsarenaer. Aktiv studentdeltakelse er forventet og undervisningen vektlegger studentaktive læringsformer.

Variasjon mellom introduksjoner, arbeid i grupper, utforming av tekst/podkast/film, digitale og fysiske rammer.

Obligatorisk læringsaktivitet

I profesjonsøktene blir det lagt opp til læringsformer som krever aktiv studentdeltakelse. Det er derfor obligatorisk å møte på profesjonsøktene.

Det skal være progresjon i arbeidsformene fra å bidra til at studenten har, kan gjøre rede for og bruke kunnskap til at studenten kan vise kritisk refleksjon, analyse, metakognitiv kompetanse og selvstendighet. Dette krever at studentene deltar aktivt i undervisningen. Studenten får trening i å stille kritiske spørsmål, søke fagkunnskap, kunne kritisk vurdere, gjøre seg nytte av og videreformidle kunnskap både muntlig og skriftlig. Studenten får erfaring med varierte undervisningsformer og læringsaktiviteter som integrerer fag, fagdidaktikk og praksis.​

For å få bestått emnet kreves det minimum 80% oppmøte på profesjonsøktene gjennom studieåret.

Vurderingsform

Oppgave, gruppe eller individuell.

Oppgaven skal være basert på de temaene som studieårets profesjonsøkter omhandler.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang.

Etter dette må det leveres helt ny oppgave.

Det er ikke mulig å levere forbedret versjon av gruppeoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Mer om hjelpemidler