Kompetanseløft for maritim næring

Etter- og vidareutdanning

Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. Denne kurspakken er for deg som jobber i eller rundt den maritime næringen og har behov for mer kompetanse for å ta del i omstillingen

En viktig forutsetning for fremveksten av en digital, grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

I denne kurspakken kan du ta ett eller flere kurs på 2,5 og 5 studiepoeng. Hvert kurs er på deltid over 1 semester. 

Målgruppe

Kursene retter seg mot ansatte som seiler for rederi, jobber landbasert eller offshore, eller jobber opp mot den maritime bransjen. Den er også relevant for deg som bare er interessert i den maritime næringen. I søknaden må du oppgi bransjetilhørighet.

Kursoversikt

Vår 2024

HYD800 - Innføring i hydrogenteknologi

Praktisk informasjon
5 studiepoeng
Studieavgift: Gratis vår 2024
Søknadsfrist: 23. desember 2023
Sjå høyre kolonne for meir informasjon om opptak. Hugs å oppgje bransjetilhøyrsle i søknaden.
Undervisingsform: Kurset vert undervist digitalt.

Koden i Søknadsweb: 5517

Fagleg overlapp:
MAS307 - Hydrogenteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng

Samlingar
Planlagt oppstart er onsdag 24. januar 2024 – (digitalt). Det vert ca 10 samlingar.  Meir informasjon kjem.

Tidspunkt: Onsdagar 15:15 - 18:00 Vi tek atterhald om tilstrekkeleg antall påmeldte for gjennomføring av kurset.

Innhald
Kurset passar for deg som ønskjer generell kunnskap om hydrogenteknologi, til dømes leiarar, politikarar, økonomar, eller tilsette i administrative stillingar. Det er ikkje naudsynt med teknisk eller realfagleg bakgrunn.

I kurset vert det gjort greie for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen, til dømes prosessane i dampreformering og PEM elektrolyse/brenselcelle. I tillegg vert det fokus på sikkerheit og korleis sosial aksept påverkar utviklinga av teknologien. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor.

Målet med kurset er å gi deg som deltakar eit heilskapleg bilete av kvar teknologien er i dag og kva som er vegen vidare. 

Les meir i emneplan for Innføring i hydrogenteknologi

EVN1010 - Utfordringer i maritim næring med hensyn til miljø og klima

Innhold
Dette kurset på 2,5 studiepoeng skal gi deg kunnskap om utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima. Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er moderne fartøy og alternative drivstoff, offshore vind og bærekraft, tilgang på havbunnsmineraler samt cyberattak og sikkerhet.

Se emneplan «EVN1010» for mer informasjon

Oppstart og samlinger
Første digitale samling i sanntid blir 4. mars 2024 kl. 19.00-21.00. 

Videre vil det bli 3-4 samlinger fysisk. Dato, tid og sted, blir formidlet så snart det er avklart. Du som student vil også få tilgang til noen forhåndsinnspilte forelesingsvideoer i løpet av kurset. 

Søknadsfrist
Søknadsfrist 15. januar 2024

EVN1011 - Tekniske utfordringer som maritim næring står ovenfor

Innhold
Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er valg av drivstoff for moderne fartøy, bevegelser av moderne fartøy, offshore vind og bevegelser av vindkraftanlegg, søk og redning i polare strøk samt hvordan myndighetene vil følge opp de nye utfordringene som maritim næring står ovenfor. Kurset er på 2,5 studiepoeng.

Du bør ha bakgrunn fra realfag og tekniske fag.

Se emneplan «EVN1011» for mer informasjon

Oppstart og samlinger
Første digitale samling i sanntid blir 5. mars 2024 kl. 19.00-21.00. 

Videre vil det bli 3-4 samlinger fysisk. Dato, tid og sted, blir formidlet så snart det er avklart. Du som student vil også få tilgang til noen forhåndsinnspilte forelesingsvideoer i løpet av kurset. 

Søknadsfrist
Søknadsfrist 15. januar 2024

Høst 2023

EVN1016 - Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling

 • Studiepoeng: 2,5
 • Kursavgift: gratis høst 2023
 • Søknadsfrist: 8.oktober 2023
 • Opptak: se høyre kolonne for mer informasjon. Husk å oppgi bransjetilhørighet i søknaden.
  Koden i Søknadsweb er 6742
 • Digitale samlinger
 • Tidspunkt: oppstart forskyves fra 18.10.23 til mandag 23.10.23. Undervisning holder på til og med 22.11.23.
 • Undervisningen foregår digitalt onsdager i seks uker kl 18.00-21.00. Hver undervisningstime varer 30 min x 4, med 15 minutter pause mellom øktene.
  Det vil bli gjort opptak av forelesningene, men det anbefales å være tilstede.
 • Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring av kurset.

Kurset vil gi deg en introduksjon til maritimt regelverk, ISM-koden, ILO og Europas avtaler, skipssikkerhetsloven og forskrifter knyttet til sikkerhetsstyring, samt hvordan regelverket forholder seg til omstillinger mot grønnere drift i den maritime bransjen. Du vil også få kjennskap til systematisk HMS-arbeid, risikovurderinger og relevante veiledninger og dokument.

Formålet med kurset er å gi kunnskap slik at omstilling kan skje i samsvar med gjeldende regelverk, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

Se emneplanen «EVN1016 Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling"

HYD801 - Hydrogenteknologi I

 • 5 studiepoeng
 • Studieavgift: Gratis haust 2023
 • Søknadsfrist: Fortløpende opptak
 • Opptak: Søkjarar som arbeider i maritim- eller olje- og gassektoren vil bli prioritert ved opptak. Vi anbefaler likevel andre å søkje. Sjå høyre kolonne for meir informasjon. Hugs å oppgi bransjetilhøyrsle i søknaden.
 • Koden i Søknadsweb: 5518
 • Undervisingsform: Kurset vert i hovudsak undervist digitalt

 • Samlingar: Studiet legg opp til ei fysisk helgesamling, fredag 1. og lørdag 2. desember på HVL campus i Bergen. Ingen av dei fysiske eller digitale samlingane er obligatorisk, det blir størsteparten av digitale samlingar.

 • Tidspunkt:
  Maritim parallell: Oppstart onsdag 18.10.23 - digitalt. Onsdagar 15:15 - 18:00

  Olje og gass-parallell: Oppstart torsdag 19.10.23 - digitalt. Torsdagar 15:15-18:00

 • Vi tek atterhald om tilstrekkeleg antall påmeldte for gjennomføring av kurset
 • Fagleg overlapp:
  HYD800 (1) - Innføring i hydrogen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

Dette kurset rettar seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobbar i ei verksemd som er involvert i hydrogenteknologi.
På kurset lærer du om hydrogen sine eigenskapar, og korleis hydrogen kan både produserast, lagrast og brukast. Emnet gir ein enkel innføring i hydrogensikkerheit og regelverk knytt til bruk av hydrogen. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor.

Dei ulike parallellane vil ha innhald tilpassa høvesvis maritim og olje & gass-sektoren.

Manglar du teknisk eller realfagleg bakgrunn oppfordrar vi deg sterkt til å søke “Innføring i hydrogenteknologi” (HYD800). 

Her kan du lese meir om emnet Hydrogenteknologi I.

Organisering og undervisningsmetoder

Kursene blir i hovedsak gjennomført digitalt, med forelesninger på Zoom, men noen kurs vil ha fysiske samlinger. 

Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse.

Bakgrunn

Kursene er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for maritim sektor.