Kompetanseløft innen grønn skipsfart

Etter- og vidareutdanning

Jobber du som maskinist eller nautiker til sjøs, offshore eller i landbasert virksomhet? Ønsker du kompetansepåfyll i møte med nye fremdriftssystemer eller hydrogenbasert energiteknologi? Da kan disse kursene være interessante for deg.

Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling til en fremtid med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. En viktig forutsetning for fremveksten av en digital, grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

Disse kursene vil gi deg et kompetanseløft innen grønn skipsfart.

Målgruppe

Kursene retter seg mot ansatte, permitterte og arbeidsledige tilknyttet den maritime bransjen. I søknaden må du oppgi bransjetilhørighet. Merk at det er begrensede plasser på kurset.

Kursoversikt

Vår 2023

EVN1010 - Utfordringer i maritim næring med hensyn til miljø og klima

Innhold
Dette kurset på 2,5 studiepoeng skal gi deg kunnskap om utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima. Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er moderne fartøy og alternative drivstoff, offshore vind og bærekraft, tilgang på havbunnsmineraler samt cyberattak og sikkerhet.

Se emneplan «EVN1010» for mer informasjon

Oppstart
Mandag 6. mars 2023 Kl 18-20
Undervisning mandager til og med 24. april 2023

Opptak og søknadsfrist
For mer informasjon om hvordan du søker opptak, se høyre kolonne.Søknadsfrist: 5. februar 2023

EVN1011 - Tekniske utfordringer som maritim næring står ovenfor

Innhold
Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er valg av drivstoff for moderne fartøy, bevegelser av moderne fartøy, offshore vind og bevegelser av vindkraftanlegg, søk og redning i polare strøk samt hvordan myndighetene vil følge opp de nye utfordringene som maritim næring står ovenfor. Kurset er på 2,5 studiepoeng.

Du bør ha bakgrunn fra realfag og tekniske fag.

Se emneplan «EVN1011» for mer informasjon

Oppstart
Tirsdag 7. mars 2023 Kl. 18-20
Undervisning tirsdager til og med 25. april 2023

Opptak og søknadsfrist
For mer informasjon om hvordan du søker opptak, se høyre kolonne.
Søknadsfrist: 5. februar 2023

HYD801 - Hydrogenteknologi I

 • 5 studiepoeng
 • Studieavgift: Gratis vår 2023
 • Søknadsfrist: 25. januar 2023
 • Opptak: Søkere i maritim sektor er velkommen til å søke, men søkere som arbeider i olje- og gassektoren vil bli prioritert ved opptak
 • Koden i Søknadsweb er 5518
 • Samlingar: Ei fysisk helgesamling, elles digitale samlingar (12 digitale er planlagd, med atterhald om endringar)
 • Tidspunkt: onsdagar 15:15 - 18:00 (planlagt oppstart onsdag 15.02.23 - digitalt). Undervisingsfri i vinterferie (Bergen kommune) og påskeferie
 • Vi tek atterhald om tilstrekkeleg antall påmeldte for gjennomføring av kurset
 • Fagleg overlapp:
  HYD800 (1) - Innføring i hydrogen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

Dette kurset rettar seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobbar i ei verksemd som er involvert i hydrogenteknologi.
På kurset lærer du om hydrogen sine eigenskapar, og korleis hydrogen kan både produserast, lagrast og brukast. Emnet gir ein enkel innføring i hydrogensikkerheit og regelverk knytt til bruk av hydrogen. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor.

Manglar du teknisk eller realfagleg bakgrunn oppfordrar vi deg sterkt til å søke “Innføring i hydrogen” (HYD800). 

Her kan du lese meir om emnet Hydrogenteknologi I.

Høst 2023

EVN1016 - Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling

Kurset på 2,5 studiepoeng vil gi deg en introduksjon til maritimt regelverk, ISM-koden, ILO og Europas avtaler, skipssikkerhetsloven og forskrifter knyttet til sikkerhetsstyring, samt hvordan regelverket forholder seg til omstillinger mot grønnere drift i den maritime bransjen. Du vil også få kjennskap til systematisk HMS-arbeid, risikovurderinger og relevante veiledninger og dokument.

Formålet med kurset er å gi kunnskap slik at omstilling kan skje i samsvar med gjeldende regelverk, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

Kursavgift
Gratis høsten 2023

Oppstart og undervisning
Høst 2023 - nærmere dato kommer
Undervisningen foregår digitalt en dag uken i seks uker, og hver undervisningstime varer 30 min x 4, med 15 minutter pause mellom øktene.

Det vil bli gjort opptak av forelesningene, men det anbefales å være tilstede.

Se emneplanen «EVN1016 Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling"

Opptak og søknadsfrist
For mer informasjon om hvordan du søker opptak, se høyre kolonne.
Emnekode er 6742.

Søknadsfrist kunngjøres innen kort tid
OBS - Begrensede plasser - førstemann til mølle-prinsipp vil gjelde.

HYD800 - Innføring i hydrogenteknologi

 • 5 studiepoeng
 • Kursavgift: Gratis høst 2023
 • Søknadsfrist: kunngjøres snart
 • Opptak: se høyre kolonne for mer informasjon. Husk å oppgi bransjetilhørighet i søknaden
  Koden i Søknadsweb er 5517
 • Digitale samlinger
 • Tidspunkt: kunngjøres snart
 • Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring av kurset
 • Faglig overlapp:
  • HYD802 (1) - Hydrogenteknologi II - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
  • HYD801 (1) - Hydrogenteknologi I - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

Kurset passer for deg som ønsker generell kunnskap om hydrogenteknologi, for eksemper ledere, politikere, økonomer, eller ansatte i administrative stillinger. Det er ikke nødvendig med teknisk eller realfaglig bakgrunn.
I kurset blir det gjort rede for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen, for eksempel prosessene i dampreformering og PEM elektrolyse/brenselcelle. I tillegg blir det fokusert på sikkerhet og hvordan sosial aksepter påvirker utviklingen av teknologien. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor.

Målet med kurset er å gi deg som deltakar et helhetlig bilde av hvor teknologien er i dag og hva som er veien vidare. 

Her kan du lese mer om emnet HYD800 - Innføring i hydrogen.

HYD801 - Hydrogenteknologi I

 • 5 studiepoeng
 • Kursavgift: gratis høst 2023
 • Søknadsfrist: kunngjøres snart
 • Opptak: se høyre kolonne for mer informasjon. Husk å oppgi bransjetilhørighet i søknaden.
 • Koden i Søknadsweb er 5518
 • Digitale samlinger
 • Tidspunkt: kunngjøres snart
 • Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring av kurset
 • Faglig overlapp:
  HYD800 (1) - Innføring i hydrogen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

Dette kurset retter seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobber i en virksomhet som er involvert i hydrogenteknologi.
På kurset lærer du om hydrogen sine egenskaper, og hvordan hydrogen kan både produseres, lagres og brukes. Emnet gir en enkel innføring i hydrogensikkerhet og regelverk knyttet til bruk av hydrogen. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor.

Mangler du teknisk eller realfaglig bakgrunn oppfordrer vi deg sterkt til å søke “Innføring i hydrogen” (HYD800) i stedet. 

Her kan du lese mer om emnet Hydrogenteknologi I.

Tidligere kurs

Vår 2022

EVN1012 - Innføring i endringsledelse i maritime organisasjoner

2,5 studiepoeng

Se emneplanen for «EVN1012 Innføring i endringsledelse i maritime organisasjoner».

Oppstart tirsdag 15. februar 2022. Deretter undervisning tirsdager 22. februar, 1. mars og 8. mars. Digitale samlinger kl 17.00–19.45. Eksamen: 4 timers hjemmeeksamen 29. mars.

Søknadsfrist: Utløpt

EVN1013 - Endringskapasitet - ledelse i maritime organisasjoner

2,5 studiepoeng

Se emneplanen «EVN1013 Endringskapasitet - ledelse i maritime organisasjoner».

Oppstart torsdag 17. februar 2022. Deretter undervisning torsdag 24. februar, 3. mars og 10. mars. Digitale samlinger kl 17.00–19.45. Eksamen: 4 timers hjemmeeksamen 31. mars.

Søknadsfrist: Utløpt

 

Organisering og undervisningsmetoder

Kursene blir i hovedsak gjennomført digitalt, med forelesninger på Zoom. For enkelte kurs (HYD801 og HYD802) kan det komme tilbud om enkelte fysiske samlinger.
Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse.

 • Frittstående kurs à 2,5 studiepoeng eller 5 studiepoeng
 • Hvert kurs går på deltid over 1 semester

Bakgrunn

Under paraplyen av det nasjonale prosjektet Markom2020 har Høgskolen på Vestlandet fått tildelt midler til utvikling av fleksible etter- og videreutdanninger for maritim sektor.

Kursene er finansiert av Kompetanse Norge gjennom bransjeprogrammet for maritim sektor og retter seg mot permitterte, arbeidsledige og ansatte i maritim næring.