Kompetanseløft innen grønn skipsfart

Etter- og vidareutdanning

Jobber du som maskinist eller nautiker til sjøs, offshore eller i landbasert virksomhet? Ønsker du kompetansepåfyll i møte med nye fremdriftssystemer eller hydrogenbasert energiteknologi? Da kan disse kursene være interessante for deg.

Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling til en fremtid med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. En viktig forutsetning for fremveksten av en digital, grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

Disse kursene vil gi deg et kompetanseløft innen grønn skipsfart.

Målgruppe

Kursene retter seg mot ansatte, permitterte og arbeidsledige tilknyttet den maritime bransjen. I oppstart på kurset må du oppgi bransjetilhørighet. Merk at det er begrensede plasser på kurset.

Kursoversikt

Høst 2021

Utfordringer i maritim næring med hensyn til miljø og klima

Innhold
Dette kurset på 2,5 studiepoeng skal gi deg kunnskap om de utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima. Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er moderne fartøy og alternative drivstoff, offshore vind og bærekraft, tilgang på havbunnsmineraler samt cyberattak og sikkerhet.

Se emneplan «EVN1010» for mer informasjon

Oppstart
30. august 2021 Kl 18-20
Undervisning hver tirsdag til om med 12. oktober

Opptak og søknadsfrist
For mer informasjon om hvordan du søker opptak, se høyre kolonne.
«Søknadsfristen er gått ut»

Tekniske utfordringer som maritim næring står ovenfor

Innhold
Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er valg av drivstoff for moderne fartøy, bevegelser av moderne fartøy, offshore vind og bevegelser av vindkraftanlegg, søk og redning i polare strøk samt hvordan myndighetene vil følge opp de nye utfordringene som maritim næring står ovenfor.

Undervisning vil foregå på norsk eller engelsk etter ønske fra studentgruppen, men kursmateriell vil være på engelsk, og du bør ha bakgrunn fra realfag og tekniske fag.

Kurset er på 2,5 studiepoeng.

Se emneplan «EVN1011» for mer informasjon.

Oppstart
31. august 2021 Kl 18-20
Undervisning hver tirsdag til om med 12. oktober

Opptak og søknadsfrist
For mer informasjon om hvordan du søker opptak, se høyre kolonne.
«Søknadsfristen er gått ut»

Innføring i hydrogenteknologi

Innhold
Dette kurset på 5 studiepoeng passer for deg som ikke har teknisk bakgrunn, men som ønsker generell kunnskap om hydrogenteknologi. Du vil lære om bunkring av hydrogen, hydrogen-energiregnskap for skip, hydrogenbærere for skip og hydrogensikkerhet for skip. Kurset skal gi deg et helhetsbilde av hva teknologien er i dag og hva som er veien videre.

Se emneplan «HYD800 Innføring i hydrogen» for mer informasjon.

Oppstart
Oppstart i uke 38 (20.-24.9.)

Opptak og søknadsfrist
For mer informasjon om hvordan du søker opptak, se høyre kolonne.
Søknadsfrist 22. august 2021. 

Kurs i hydrogenteknologi 1

Innhold
Dette kurset på 5 studiepoeng egner seg for deg som er teknologiutvikler eller ingeniør i den maritime sektoren og som er involvert i hydrogenteknologi. Du vil lære om hydrogen sine egenskaper, og hvordan hydrogen kan både produseres, lagres og brukes. Kurset gir også en enkel innføring i hydrogensikkerhet og regelverk knyttet til bruk av hydrogen.

Se emneplan «HYD801 Hydrogenteknologi 1» for mer informasjon.

Oppstart
Oppstart i uke 38 (20.-24.9.)

Opptak og søknadsfrist
For mer informasjon om hvordan du søker opptak, se høyre kolonne.
Søknadsfrist 22. august 2021. 

Vår 2022

Innføring i endringsledelse i maritime organisasjoner

2,5 studiepoeng

Se emneplanen for «EVN1012 Innføring i endringsledelse i maritime organisasjoner».

Oppstart tirsdag 15. februar 2022. Deretter undervisning tirsdager 22. februar, 1. mars og 8. mars. Digitale samlinger kl 17.00–19.45. Eksamen: 4 timers hjemmeeksamen 29. mars.

Søknadsfrist: Utløpt

Endringskapasitet - ledelse i maritime organisasjoner

2,5 studiepoeng

Se emneplanen «EVN1013 Endringskapasitet - ledelse i maritime organisasjoner».

Oppstart torsdag 17. februar 2022. Deretter undervisning torsdag 24. februar, 3. mars og 10. mars. Digitale samlinger kl 17.00–19.45. Eksamen: 4 timers hjemmeeksamen 31. mars.

Søknadsfrist: Utløpt

Høst 2022

Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling

Kurset på 2,5 studiepoeng vil gi deg en introduksjon til maritimt regelverk, ISM-koden, ILO og Europas avtaler, skipssikkerhetsloven og forskrifter knyttet til sikkerhetsstyring, samt hvordan regelverket forholder seg til omstillinger mot grønnere drift i den maritime bransjen. Du vil også få kjennskap til systematisk HMS-arbeid, risikovurderinger og relevante veiledninger og dokument.

Formålet med kurset er å gi kunnskap slik at omstilling kan skje i samsvar med gjeldende regelverk, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

Oppstart og undervisningsform
Mandag 24. oktober 2022, kl. 18:00-21:00 (uke 43)
Undervisningen foregår digitalt hver mandag i seks uker, og hver undervisningstime varer 30 min x 4, med 15 minutter pause mellom øktene.

Det vil bli gjort opptak av forelesningene, men det anbefales å være tilstede.

Se emneplanen «EVN1016 Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling"

Opptak og søknadsfrist
For mer informasjon om hvordan du søker opptak, se høyre kolonne.

Søknadsfrist 11. september 2022.
OBS - Begrensede plasser - førstemann til mølle-prinsipp vil gjelde.

Organisering og undervisningsmetoder

Kursene blir gjennomført digitalt, med forelesninger på Zoom. Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse.

  • Frittstående kurs à 2,5 studiepoeng eller 5 studiepoeng.
  • Hvert kurs går på deltid over 1 semester.
  • Undervisning blir gjennomført digitalt.

Bakgrunn

Under paraplyen av det nasjonale prosjektet Markom2020 har Høgskolen på Vestlandet fått tildelt midler til utvikling av fleksible etter- og videreutdanninger for maritim sektor.

Kursene er finansiert av Kompetanse Norge gjennom bransjeprogrammet for maritim sektor og retter seg mot permitterte, arbeidsledige og ansatte i maritim næring.