Mann som synger

Musikk | årsstudium

Årsstudium

Årsstudiet i musikk har fokus på å utøve, lage og produsere musikk. Du lærer om og får erfare musikken sine byggjesteinar, og korleis du på mange ulike måtar kan bruke desse til å lage og arrangere musikk til deg sjølv og/eller andre. I vårsemesteret får du mellom anna arbeide med eit sjølvvalgt prosjekt. 

Stord

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203667

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere årsstudium i musikk?

  Er du interessert i å lære deg teknikkar for å komme i gang med å lage musikk? Har du vore aktiv som utøvar og/eller komponist/låtskrivar? Eller kanskje du ønskjer deg eit ekstra undervisingsfag i grunnskulen? Då kan dette vere studiet for deg. 

  Du får stor fridom når det kjem til fordjuping i hovudinstrument eller hovudområde, sjangar og formidlingsformar. Gjennom å delta i praktiske fellesprosjekt, samspel, gruppeoppgåve og presentasjonar av eigen eller andre sin musikk, får du også utvida erfaringsgrunnlaget ditt. Me legg stor vekt på å skape trygge ramme rundt undervisinga. 

  Ved å studere musikk lærer du

  • om korleis du kan utvikle deg sjølv musikalsk 
  • om samspel og musikkformidling
  • om låtskriving, arrangering og studioarbeid
  • om lytting, musikals analyse og musikkteori  
  • å bruke musikkteknologiske verktøy  
  • å legge til rette for musikkaktivitetar og musikkundervisning med barn og unge

  Musikkavdelinga på campus Stord har godt utstyrte øvingsrom, med mellom anna Mac-lab med installert Sibelius noteprogram og Logic studioprogram, studio med opptaksutstyr og mikrofonar av høg kvalitet. Alt dette får du som musikkstudent tilgang til - også utanom undervising.

  Lærarane på Campus Stord har solid kompetanse og til saman har dei ei breidde av instrument og fagområde å tilby rettleiing i. Har du likevel eit instrument/ hovudområde som ikkje nokon av lærarane har kompetanse i, vil det bli henta inn rettleiar utanfrå.

  Sjå korleis det er å studere musikk på Stord!

  Korleis er undervisninga?

  Årsstudiet inneheld både felles undervisning, praktiske workshops og rom for eigenutvikling og fordjuping, der du sjølv styrer korleis du ønskjer å bruke tida di. Du får ansvar og fridom til å kunne drive di eiga utvikling, med rettleiing frå kompetente lærarar.

  Du får tilbod om individuell undervising/rettleiing i eit sjølvvalt hovudinstrument. Det kan til dømes vere song, gitar, trommer og så vidare, eller eit praktisk hovudområde som du definerer sjølv, som til dømes musikkproduksjon, singer/songwriter, arrangering for kor/korps eller liknande. Det kan også vere ein kombinasjon av fleire instrument/ hovudområde. I andre semester er det lagt opp til eit sjølvvalt prosjekt.

  Obligatoriske emne

  Årsstudiet inneheld fire obligatoriske emne: 

  Haust: 

  Utøve musikk, 15 stp

  Lage musikk, 15 stp

  Vårsemester:

  Samspill og musikalsk produksjon, 15 stp

  Emne 4: Selvvalgt prosjekt (FoU), 15 stp

  Her kan du lese meir om innhaldet i dei ulike emna. 

   

  Krav om utstyr

  Alle studentane må ha eige lydkort, studioheadset og dynamisk mikrofon med kabel. Instrumentalistar må ha eige instrument (vi har trommesett på campus) og eventuelt tilhøyrande kablar. Vokalistar må ha eigen mikrofon og kabel. HVL har generelt krav om at studentar må ha eigen laptop. Du får tilgang til Mac-lab med stasjonære maskinar og Logic studioprogram. Musikkavdelinga har felles lagerrom med kode for dei som treng å lagre utstyret sitt på campus.

  Arbeidsformer

  Arbeidsformene vil veksle mellom praktiske prosjekt, kurs/workshops, førelesing, sjølvstendig arbeid, prosjekt- og gruppearbeid, framføringar, ekskursjonar og rettleiing. Undervising og rettleiing vil bli gjennomført i gruppe og individuelt. All undervisning skjer fysisk, men kan ha innslag av digitale aktivitetar. Studentane må rekne med å betale for ekskursjonar i regi av høgskulen.

  For studentar som ikkje kan delta i undervisning som krev eigenbetaling (t.d. ekskursjonar), legg høgskulen til rette for alternativt undervisningsopplegg som tilfredsstiller dei faglege krava.

  Praksis

  Det er lagt inn to veker med praksis i løpet av studieåret. Praksis kan bli organisert ulikt etter studentgruppa si samansetting. Praksis kan vere observasjon av musikkundervising og anna undervising i grunnskulen, musikkformidlingsprosjekt (utøvande praksis), delta som hjelpeinstruktør i kor/korps eller liknande, samt gjennomføring av prosjekt retta mot barn og unge.

  Ein av Noregs vakraste campus ligg på Stord!  Her kan du bu på sjølve campus og starte dagen med eit friskt morgonbad og ein rykande fersk kaffi i hagen.

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Vil du studere meir?

  Fullført årsstudium dannar grunnlag for vidare studium ved ulike utdanningsinstitusjonar nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med oss for meir informasjon.

  Andre utdanningar du kanskje vil like