Palliasjon

Etter- og vidareutdanning

Gjennom emnet Palliativ omsorg får du kompetanse til arbeid med alvorleg sjuke og døyande, både i sjukeheim, i dei heimebaserte tenestene og i spesialisthelsetenesta.

Kvifor studere palliasjon? 

Utdanninga gir deg kunnskap til å bidra i heile det palliative forløpet i samarbeid med og respekt for pasienten og pårørande. Den gir deg ein særleg kompetanse som det er stort behov for både i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og i spesialisthelsetenesta. 

Kva lærer du? 

Etter å ha gjennomført studiet vil du ha kunnskap om:

 • Sentrale verdiar, føringar og faglege retningsliner innan palliasjon.
 • Systematisk kartlegging av symptom og behov for hjelp av både fysisk, psykisk, sosial og eksistensiell karakter.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av symptomlindrande tiltak.
 • Kommunikasjon med og ivaretaking av pasientar og pårørande.
 • Tverrfaglig samarbeid med andre aktuelle profesjonsgrupper i den palliative omsorgen.
 • Optimalisering av livskvaliteten til pasientar og deira familiar i møte med livstruande sjukdom.

Les meir i emneplanen. 

Målgruppe

Studiet er for deg som er sjukepleiar og som jobbar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og i spesialisthelsetenesta.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert og vi legg opp til tre samlingar, totalt 9 dagar. Vi har førelesingar, gruppearbeid, simulering, sjølvstudium, rettleiing og skriftleg arbeid.

Samlingar

Samlingar: 

6.-8. februar
12.-14. mars
16.-18. april

Eksamensform

Individuell heimeoppgåve.

Emnet kan inngå som eit valemne på Master i avansert klinisk allmennsykepleie.

Kvifor ta meir utdanning?

Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert fagleg kunnskap
 • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
 • Personleg utvikling
 • Moglegheit for å byggje nettverk
 • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
 • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
 • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

Andre interessante studietilbod

Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs