Arbeider tar vare på en eldre

Palliasjon

Vidareutdanning på bachelornivå

Gjennom vidareutdanninga i palliasjon får du kompetanse som er nyttig når du skal arbeide med alvorleg sjuke og døyande, både i sjukeheim, i dei heimebaserte tenestene og i spesialisthelsetenesta.

Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.

  Søknadskode

  1631

  Korleis søke

   • Logg inn i SøknadsWeb
   • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium"
   • Så vel du "Master/Vidareutdanning helse- og sosialfag"
   • Vel studiet du vil søke på frå lista (sjå søknadskode over) 
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad"
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
   • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterar, og det blir gitt tilleggspoeng for høgare utdanning.
  Det blir ikkje gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utrekning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  22,2

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere palliasjon? 

  Utdanninga gir deg kunnskap til å bidra i heile det palliative forløpet i samarbeid med og med respekt for pasienten og pårørande. Dette er kompetanse som det er stort behov for, både i dei kommunale helse- og omsorgstenestene, og i spesialisthelsetenesta. 

  Kva lærer du? 

  Etter å ha gjennomført studiet vil du ha kunnskap om:

  • Sentrale verdiar, føringar og faglege retningsliner innan palliasjon.
  • Systematisk kartlegging av symptom og behov for hjelp av både fysisk, psykisk, sosial og eksistensiell karakter.
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av symptomlindrande tiltak.
  • Kommunikasjon med og ivaretaking av pasientar og pårørande.
  • Tverrfaglig samarbeid med andre aktuelle profesjonsgrupper i den palliative omsorgen.
  • Optimalisering av livskvaliteten til pasientar og deira familiar i møte med livstruande sjukdom.

  Les meir i emneplanen. 

  Målgruppe

  Studiet er for deg som er sjukepleiar og som jobbar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og i spesialisthelsetenesta.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er samlingsbasert og vi legg opp til tre samlingar, totalt 9 dagar. Vi har førelesingar, gruppearbeid, simulering, sjølvstudium, rettleiing og skriftleg arbeid.

  Samlingar

  Samlingar: 

  6.-8. februar
  12.-14. mars
  16.-18. april

  Eksamensform

  Individuell heimeoppgåve.

  Emnet kan inngå som eit valemne på Master i avansert klinisk allmennsykepleie.

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs