Everything is a story.

Forhandling om fortelling

Narrativ forskning er et voksende forskningsfelt som belyser menneskelig erfaring gjennom fortellingssjangre. I pedagogikk og utdanningsvitenskap i vid forstand er forskningsfeltet karakterisert av en samarbeidende tilnærming til kunnskapsproduksjon. Gjennom å delta, være tett på barn, studenter, lærere, lærerutdannere og andre samfunnsaktører, vil forskeren skape rom for fortelling og bidra til at nye fortellingar kan skapes.

Fortelling og narrative metoder tilhører ikke et bestemt fag eller en bestemt disiplin. Derfor arbeider forskningsgruppen tverrfaglig og tverrestetisk med kunnskap- og metodeutvikling. Forskningsgruppen Forhandling om fortelling bidrar til utviling av det narrative forskningsfeltet gjennom å knytte forbindelser mellom pedagogiske forståelser og kunstfeltets forståelser og bruk av narrativer. Tverrfaglighet er en ressurs i gruppens arbeid. 

Forskningsgruppen har en uttalt målsetting om å bidra til ny innsikt og kunnskap om ignorerte, ikkje-fortalte fortellinger og kollektivt fortalte fortellinger. Vi er særlig opptatt av betydningen av fortellinger i inkluderings- og ekskluderingsprosesser, i dannings- og identitetsprosesser. 

Konferanser og seminarer

Publikasjoner

Lyngstad, Mette Bøe & Kari Thorkildsen (2018): Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon. JASED. VOL 2 NO 1 (2018): PART 2, Å FORSKE MED KUNSTEN . RESEARCH ARTICLES: SPECIAL ISSUE

Lyngstad, Mette Bøe (2017): Casestudie av fortellerverksted med innvandrerkvinner. I Heggstad, Kari Mjaaland. Bjørn Rasmussen og Rikke Gürgens Gjærum (red.). Bergen: Fagbokforlaget (kapittel l6. s.97-115)

Lyngstad, Mette Bøe (2016): Foreldrene forteller – et fortellerprosjekt med innvandrermødre. I Solbue, Vibeke og Yvonne Bakken: Mangfold i skole. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet. Bergen: Fagbokforlaget (kapittel 9, s. 185-205).

Solbue, V., Helleve, I., & Smith, K. (2017). “In this class we are so different that I can be myself!” Intercultural dialogue in a first grade upper secondary school in Norway. Education Inquiry, 1-14.

Solbue, V. & Helleve, I. (2016). Kompetanse versus forpliktelser i interkulturell dialog med utgangspunkt i en 1. klasse på videregående skole. I Frédérique Brossard Børhaug & Ingrid Helleve (red). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Bergen – Fagbokforlaget.

Solbue, V. (2016). Hvordan er prinsippet om likeverd forstått og praktisert i tre forskjellige klasser i videregående skole? I Frédérique Brossard Børhaug & Ingrid Helleve (red). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Bergen – Fagbokforlaget.

Solbue, V. (2016). Hvordan utvikle et kritisk blikk på egne fordommer ved bruk av kritisk venn i kollegaveiledning. I Vibeke Solbue og Yvonne Bakken (red). Mangfold i skolen. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? Bergen – Fagbokforlaget.

Lyngstad, Mette Bøe (2015): Generalprøve på virkeligheten. Utforsking av praksisforventninger gjennom forumteater. I Erikssen, Elin Ødegaard og Magli S. Østrem (red.): Praksisfortellinger Bergen: Fagbokforlaget

Inter i Bergen

Her kan du se interreligiøse ungdomsorganisasjoner fra Helsingfors, Oslo, Bergen og Stockholm trene på dialogmetoden «Storytelling». Yvonne Wang startet Inter i Bergen som er med i et nordisk samarbeid som ledes av den svenske virksomheten Tilsammans för Sverige (TFS).

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.