Vilkår for barns utforsking

Forskningsområde 6 undersøker vilkår for barns utforsking.

Forskningsområde undersøker dialogar mellom barns leik, læring og danning og kontekstuelle vilkår for barns utforsking. Barns aktivitetar blir dermed forstått som relasjonelt, institusjonelt, og kulturelt konstruert. Vi ser kvalitetar i institusjonane, som familiar, barnehagar og barnehagelærarutdanninga som sentrale for barns utforsking.

Den dialogiske forståinga er samla i omgrepet ‘utforsking’ som kjem til syne i aktivitetar i samspel mellom barn, lærarar og barnehagelærarstudentar i desse ulike institusjonane. Arbeidspakken bygger på undersøkande metodologi, der involverte partar deltek i utforming av problemstillingar, konstruksjon av forskingsmateriale og i analyser av materiale.

Hovudmålet er å skildre, analysere og formidle kunnskap om vilkår for barns utforsking i barnehagar, og såleis indikere kva ein bør ta vare på, utfordre eller endre for å skape gode praksisar for barns utforsking.

Forskningsområdet vil:

  1. Gjennomføre ein survey for å få kunnskap om foreldre og barnehagelærarar sine perspektiv på arbeidsmåtane i barnehagane
  2. Gjere observasjonar av barn i aktivitetar mellom barn, barn og personale, artefakter og tema, i kvardagslivet i barnehagar, i nordiske og asiatiske land
  3. Gjere feltarbeid blant barnehagelærarstudentar som involverer aktivitetar mellom studentane, studentane og utdannarane, artefakter og tema i kvardagslivet i utdanningsinstitusjonen
  4. Organisere ‘workshops’ som blir tatt opp på video  
bilde av Aihua Hu

Aihua Hu

Forskningsområdeleder, førsteamanuensis

Medlemmer

Publikasjoner

Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. Eds.. (2020). Childhood Cultures in Transformation. Leiden, The Netherlands: Brill | Sense.  doi: https://doi.org/10.1163/9789004445666

Exploration and Cultural Formation. Springer.

Peters, M. A., White, E. J., Besley, T., Locke, K., Redder, B., Novak, R., Gibbons, A., O’Neill, J., Tesar, M., & Sturm, S. (2020). Video ethics in educational research involving children: Literature review and critical discussion. Educational Philosophy and Theory, 1–18. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1717920

White, E.J., Rooney, T., Gunn, A., Nuttall, J. (2020, in press). Understanding how early childhood educators ‘see’ learning through digital platforms, Australia Journal of Early Childhood.  

White, E. J. (2020). Visual surplus of seeing play in ECE: Beyond the ontologic trap? Beijing International Review of Education, 2(2), 197-210. 

Articles by Hu, Birkeland, Grindheim, Minyi, Ødegaard in Building a Sustainable Future for Our Young Children in China and Nordic Countries In Hua, A., Miny, L & Pramling, I. S. (eds) special issue) ECNU Review of Education.

Schei, T. B. (2020). Understanding an Arts-Based Project with Children in Kindergarten Through the Lenses of A/r/tography. In: Smith T., Hendricks K. (eds) Narratives and Reflections in Music Education. Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education, vol 28. Springer, Cham

Skoglund, R.I. and Åmot, I. (2020). When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergartens – The Staff’s Reactions to Children’s ResistanceScandinavian Journal of Educational Research,

White, E. J. (Ed.). (2020). Seeing the world through children’s eyes: Visual methodologies and approaches to research in the early years. Brill|Sense. https://doi.org/10.1163/9789004433328 

White, E. J. (2020). The work of the eye/I in ‘seeing’ children: Visual methodologies for the early years. In E. J. White (Ed.), Seeing the world through children’s eyes: Visual methodologies and approaches to research in the early years (pp.1-24). Brill|Sense. https://doi.org/10.1163/9789004433328 

White, E. J. (2020). The paradox of age for the infants and toddlers of Te Whāriki. In A. Gunn & J. Nuttal (Eds.), Weaving Te whāriki: Aotearoa New Zealand’s early childhood curriculum framework in theory and practice (3rd ed., pp. 105–114). NZCER Press.  

Birkeland, Åsta Temporal settings in Kindergarten: a lens to trace historical and current cultural formation ideals. European Early Childhood Education Research Journal 2018 (1350-293X) Volum 27.(1) s. 53-67. 

Birkeland, Åsta; Ødemotland, Siv Disorienting Dilemmas - The Significance of Resistance and Disturbance in an Intercultural Program within Kindergarten Teacher Education. Integrative Psychological and Behavioural Science 2018 (1932-4502) Vol. 52 (3), s. 377-387. 

Grindheim, Liv Torunn Beyond uniform reproduction: Exploring children's imaginative play through the lenses of their teacher. Contemporary Issues in Early Childhood 2018 (1463-9491), s. 1-12. 

Sadownik, Alicja R. Belonging and participation at stake. Polish migrant children about (mis)recognition of their needs in Norwegian ECECs. European Early Childhood Education Research Journal 2018 (1350-293X), s. 956-971. 

Tilknyttet forskergruppe: Barnehagen som (ut)danningsarena – barns, studenters og læreres aktivitet